อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม cost ต้นทุน


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหลายๆบริษัทที่ประสบความสำเร็จการค้าระดับโลกทั้งในสหรัฐ ยุโรปฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น บริษัทที่สามารถทราบส่วนประกอบต้นทุนของสินค้าหรือบริการ แล้วนำไปบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม, ถูกต้องและทันเวลา บริษัทเหล่านี้สร้างความได้เปรียบคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสมส่งผลให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าหรือบริการและมีผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
   การบริหารต้นทุนเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นทุกวันนี้ หลายบริษัทต่างก็พิจารณาหาแนวทาง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการบริหารต้นทุนจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะ นำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิต ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ได้อย่างเป็นระบบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ต้นทุน Cost structures Analysis และรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารต้นทุน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                           กิจกรรม

   9.00-12.00                  - เป้าหมายการประกอบธุรกิจกับการบริหาร
                                     - การบริหารต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
                                     - การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน Cost structures Analysis
                                     - การจำแนกรายการต้นทุน
   12.00-13.00                - พัก
   13.00-16.00                - Work Shop ( การกำหนดโครงสร้างและการจำแนกรายการต้นทุน)
                                     - การจัดทำตารางโครงสร้าง
                                     - Work Shop (การจัดทำตารางโครงสร้างต้นทุน)
                                     - เครื่องมือต่างๆสำหรับการบริหารต้นทุน
                                     - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์ต้นทุน