อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenanc)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารโครงการ ( Project Management )

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ


การบริหารโครงการ
Project Management

หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันทุกๆองค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องรับกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการดำเนินงานขององค์กรจึงมีงานโครงการซึ่งเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นมาในองค์กร งานโครงการบางงานก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการก็เป็นโครงการขนาดเล็ก บางโครงการก็แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ของงบประมาณ เวลาและคุณภาพที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารโครงการจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
    เวลา                        กิจกรรม 

วันที่ 1
09.00-12.00    แนวคิดและหลักการ
                        - ความหมายและลักษณะของโครงการ
                        - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                        - ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและบริหารงานปกติ
                        - วงจรการพัฒนาโครงการ
                     การวางแผนบริหารโครงการ
                        - ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
                        - กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ
                        - ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ  (WBS)
                        - จัดองค์กรและและทีมงาน                              
                        - กำหนดระบบการบริหารงานพื้นฐาน
                        - จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
                           * การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการโดยเทคนิคPERT / CPM
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00          * การหาค่า  ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
                       - การจัดทำแผนโครงการ
                     การเร่งรัดโครงการ (crashing project)
                        - การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผนโครงการ
วันที่ 2
09.00-12.00   การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ
                        - วัตถุประสงค์/เครื่องมือสำหรับการบริหารควบเสี่ยง     
                        - ขั้นตอนการการบริหารความเสี่ยง
                        - การประเมินความเสียง
                        - การติดตามการแก้ไขและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00  กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล
                        - การประเมินภาพรวมโครงการ
                    การปิดและประเมินผลโครงการ
                        - ขั้นตอนการปิดโครงการ
                        - จัดทำรายงานปิดโครงการ

                   แนะนำISO 10006 Project Management


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 085-4469446 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ