อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

TQM for Frontline Manager and Supervisor

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

สถาบันฝึกอบรม Action Plan Technique


เทคนิคการวางแผนงาน
(Action Plan Technique)

หลักการและเหตุผล
   หน้าที่หลักของหัวหน้างานคือการบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้รับ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในทุกองค์กรคือหัวหน้างานยังขาดความรู้และทักษะในการบริหารซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกคือการวางแผนงานซึ่งหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าใจก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
   หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงาน จัดทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับหัวหน้างานโดยมุ่งเน้นให้มีแนวคิดและทักษะการวางแผนงาน/คนโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักการของ PDCA

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการวางแผนงานและการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ
   2. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะการวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับการวางแผน และสามารถวางแผนงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน รวมไปถึงวิศวกรฝ่ายต่างๆและพนักงานในโรงงาน รวมทั้งผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม
  
30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                        กิจกรรม

09.00-12.00        - หลักการและแนวคิดการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ
                           - วัตถุประสงค์และความสำคัญของแผนงาน
                           - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนงาน
                           - องค์ประกอบของแผนงาน
                           - การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน
                           - WORKSHOP
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - เทคนิคการวางแผนงาน , Workshop
                           - ข้อจำกัดและอุปสรรคของการดำเนินงาน
                           - การนำแผนออกปฏิบัติ และการเตรียมพร้อมสู่การดำเนินงาน
                           - การติดตามและประเมินผลแผน
                           - Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

สถาบันฝึกอบรม Action Plan Technique