อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

การบริหารโครงการ ( Project Management )

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

สถาบันฝึกอบรม Action Plan Technique


เทคนิคการวางแผนงาน
(Action Plan Technique)

หลักการและเหตุผล
   หน้าที่หลักของหัวหน้างานคือการบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้รับ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในทุกองค์กรคือหัวหน้างานยังขาดความรู้และทักษะในการบริหารซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกคือการวางแผนงานซึ่งหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าใจก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
   หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงาน จัดทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับหัวหน้างานโดยมุ่งเน้นให้มีแนวคิดและทักษะการวางแผนงาน/คนโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักการของ PDCA

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการวางแผนงานและการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ
   2. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะการวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับการวางแผน และสามารถวางแผนงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน รวมไปถึงวิศวกรฝ่ายต่างๆและพนักงานในโรงงาน รวมทั้งผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม
  
30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                        กิจกรรม

09.00-12.00        - หลักการและแนวคิดการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ
                           - วัตถุประสงค์และความสำคัญของแผนงาน
                           - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนงาน
                           - องค์ประกอบของแผนงาน
                           - การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน
                           - WORKSHOP
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - เทคนิคการวางแผนงาน , Workshop
                           - ข้อจำกัดและอุปสรรคของการดำเนินงาน
                           - การนำแผนออกปฏิบัติ และการเตรียมพร้อมสู่การดำเนินงาน
                           - การติดตามและประเมินผลแผน
                           - Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

สถาบันฝึกอบรม Action Plan Technique