อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

หลักสูตรฝึกอบรม Visual Control for 5ส


การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส
(Visual Control for 5S Activity)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำกิจกรรม 5ส การควบคุมด้วยการมองเห็นจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้พนักงาทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำ5ส ได้อย่างง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยใช้  บอร์ด  ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูล ข่าวสาร  ที่สำคัญ  จึงจำเป็นต้องให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และการนำไปใช้ ของ Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็น สำหรับกิจกรรม 5ส
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 5ส ภายในองค์กรได้ รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00 น.     หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                              - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
                              - แนวคิดของ 5ส ,Model Conceptและการดำเนิน 5ส
                           Visual Control
                              - Visual Control คืออะไร
                              - เป้าหมายของ Visual Control
                              - ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร
                              - ชนิดของ Visual  Control
12.00-13.00            - พัก
13.00-16.30            - การประยุกต์ใช้ Visual  Control ในกิจกรรม 5ส
                                 * การกำหนดทิศทางของ 5ส
                                 * แผนการดำเนินงาน 5ส
                                 * การรายงานสถานการณ์ของกิจกรรม 5ส
                                 * ส สะสาง เพื่อให้เห็นสิ่งที่ควรมีในพื้นที่
                                 * ส สะดวก เพื่อให้เห็นสถานะ การจัดเก็บ
                                 * ส สะอาด เพื่อให้เห็นความสะอาดของพื้นที่
                             - ตัวอย่างการประยุกต์ Visual Control ในกิจกรรม 5ส
                             - Workshop (การออกแบบ Visual  Controlและ นำเสนอ)
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส