อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

อบรม เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map


เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map
Brainstorming technic for Meeting by Mind Map

หลักการและเหตุผล
   ในการประชุม ประธานที่ประชุม จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการประชุมให้ได้มาซึ่งผลการประชุมที่ตอบโจทย์ของธุรกิจและนำไปสู่การปฏิบัติ แต่ในความเป็นจริง การประชุมส่วนใหญ่นั้นมีลักษะในการประชุมคือ ประธานที่ประชุม เสนอ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย หรือบางครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม บางท่านมีบทบาทในการนำเสนอแต่เพียงผู้เดียว ขาดการระดมสมอง ขาดการเชื่อมโยงความคิด เพื่อก่อเกิดวิธีการปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ปัญหาอย่างได้ผลสูงสุด
   ดังนั้นการให้ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรให้นำผลการประชุมลงสู่แผนปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา เพื่อสร้างสรรค์ เพื่อการจัดทำแผนกงานเพื่ออนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมใจบทบาทตนเองในการประชุมและการทำงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาการทำงานหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00    การระดมสมอง
                           - วัตถุประสงค์ของการระดมสมอง
                           - กฎการประชุมระดมสมอง              
                           - ขั้นตอนและวิธีการระดมสมอง
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - การพิจารณาและประเมินตัวเลือกเพื่อขจัดปัญหา
                          - กติกามารยาทในการระดมสมอง
                          - ความล้มเหลวของการประชุมระดมสมอง
                          - Workshop
วันที่ 2
09.00-12.00  เทคนิคการประชุม                    
                         - กระบวนการประชุม
                         - วัตถุประสงค์ของการประชุม
                         - ขั้นตอนการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
                         - บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม
                         - ลักษณะของการประชุมที่ดี
                         - การติดตามผลการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
                         - Work shop
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30 การจัดหมวดหมู่ความคิด Mind Map
                         - Mind map คืออะไร
                         - ขั้นตอนการเขียน Mind map
                         - การใช้รูป, สัญลักษณ์, รหัส, ความหนา ของ mind map
                         - หลักการเขียนคำอธิบาย (KEY WORD)
                         - Work shop
                      สรุปประเด็น และถาม ตอบข้อสงสัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Brainstorming technic for Meeting by Mind Map