อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 3วัน

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การตรวจประเมินภายใน การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Internal Audit Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

ฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
Strategic Management for managerial person

หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง  หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของธุรกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ  ช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ  เพื่อที่จะนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ  และควบคุมประเมินผลการดำเนินงานขององค์การได้  ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่องค์การภาคการผลิตหรือภาคบริการ
   หลักสูตรนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ระดับผู้บริหารเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
   2. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและมีทักษะในดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริการ  ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น. - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                      - สภาวะการแข่งขันกับความอยู่รอดขององค์กร 
                      - กลยุทธ์คืออะไร?  การบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
                      - องค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 ประการของการบริหารเชิงกลยุทธ์
                        1. การกำหนดทิศทาง (Direction Setting)
                                -  ภารกิจ (Mission)
                                -  เป้าหมาย (Gold) , KPI
12.00-13.00 น.   พัก
 13.00-16.30 น.  2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
                                - SWOT Analysis เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
                                - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)
                                - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
วันที่ 2
 09.00-12.00 น.  3. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
                                - กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
                                - กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
                                - กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
12.00-13.00 น.   พัก
13.00-16.30 น.   4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
                                - การกำหนดแผนและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (Resources Allocation)
                                - การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการปรับปรุง
                        5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
                                - การตรวจสอบ (Monitoring)
                                - การประเมินผล ( Evaluating)
                                - การปรับปรุง (Improving)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.thหลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person