อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

หลักสูตรฝึกอบรม Policy Management


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำธุรกิจของทุกองค์กร ต้องมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนกลับมา ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางหรือปรัชญาการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนจะมีการกระจายเป็นเป้าหมายลงสู่เบื้องล่างเพื่อทำให้ผู้ดำเนินการได้ทราบและมุ่งเน้นตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งใน TQM เรียกว่า“Policy Management”
   การบริหารตามนโยบาย คือเครื่องมือหนึ่งใน TQM ที่ทรงประสิทธิภาพเพราะสามารถทำให้การดำเนินการขององค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนอีกทั้งทุกคนในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อีก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเฉพาะเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีการดำเนินงานตามแนวคิดของการบริหารตามนโยบาย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารตามนโยบาย
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารตามนโยบาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                กิจกรรม
09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - ความคาดหวังของลูกค้า
                           - ภาระหน้าที่ขององค์กรตามแนวคิด TQM
                           - PDCA เพื่อการบริหารงาน
                         การบริหารตามนโยบาย
                           - หลักการและแนวคิดการบริหารตามนโยบาย
                           - ขั้นตอนการบริหารตามนโยบาย
                           - การกำหนดนโยบาย  
                           - การกระจายนโยบาย             
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การกำหนดแผนการดำเนินงาน
                           - การกำหนดจุดควบคุม (KPI)
                           - การประเมินผลประจำเดือนและการปฏิบัติการแก้ไข
                           - การค้นหาสิ่งผิดปกติและการแก้ไขป้องกัน
                           - เทคนิคทางสถิติสำหรับควบคุม
                           - การประเมินผลสะท้อนตามนโยบาย
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)