อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้ามสายงาน  (CFM)


การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional Management(CFM)

หลักการและเหตุผล
   จุดมุ่งหมายของ CFM คือการปรับปรุงระบบกิจกรรมทั้งหมดในองค์กร ไม่ใช่เน้นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือน Daily Management การดำเนินการจะเน้นการร่วมแก้ไขปัญหาติดขัดต่างๆอันเนื่องมาจากงานที่ระดับบนได้มอบหมายไว้ให้ หรือปัญหาค้างคาอันเนื่องมาจากการประสานงานระหว่างสายงาน แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเน้นเฉพาะพัฒนาในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างเดียวแล้วแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้
   หลักสูตร Cross Functional Management เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแบบ TQM ซึ่งสถาบัน BIG Q TRAINING ได้ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่ออบรมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับองค์กรต่างๆได้ทราบถึงหลักการและแนวทางดำเนินงานให้เกิดการบริหารข้ามสายงานตามแนวคิดของ TQM

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารข้ามสายงาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารข้ามสายงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                    กิจกรรม
09.00-12.00 น.   หลักการและแนวคิดพื้นฐาน 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - ความคาดหวังของลูกค้า
                           - ภาระหน้าที่ขององค์กรและกระบวนการสนับสนุนต่างๆ ตามแนวคิด TQM
                           - PDCA เพื่อการบริหารงาน
                         การบริหารข้ามสายงาน ( CFM )
                           - หลักการและแนวคิดการบริหารข้ามสายงาน
                           - การแต่งตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน  
                           - ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการข้ามสายงาน
                           - การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาแนวนอน           
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - การกำหนดทีมงานข้ามสายงานเพื่อจัดการปัญหา
                         การจัดการปัญหาโดย Cross Functional Team
                           - ขั้นตอนการดำเนินการจัดการปัญหาของกลุ่ม QC
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม Cross Functional Management(CFM)