อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มย่อย


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
   ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - กิจกรรมกลุ่มย่อยคืออะไร
                           - ความสูญเสีย/สูญเปล่าในการทำงาน
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกลุ่มย่อย
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยในองค์กร
                           - PDCA เพื่อการบริหารกิจกรรมกลุ่มย่อย
                         การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - 11 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - การค้นหา/ระบุปัญหาในสถานที่ทำงาน  
                           - การคัดเลือกหัวข้อ
                           - Workshop          
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การร่างแผนการทำงาน
                           - การวิเคราะห์และการทบทวนสาเหตุ
                           - การตั้งเป้าหมายและกำหนดวิธีการแก้ไข
                           - การวัดผลการดำเนินงาน
                           - การรายงานและแถลงผลการดำเนินงาน
                           - Workshop          
                         เครื่องมือสำหรับช่วยสำหรับ Small Group
                         Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มย่อย