อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

ของเสียเป็นศูนย์ Zero defect

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุม


เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   การประชุม คือ ส่วนหนึ่งที่ต้องกระทำในการบริหารงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการเช่น การวางแผนงาน การดำเนินการ การตรวจสอบ หรือการประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประชุมเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนและหลายส่วนงานซึ่งในแต่ละครั้งอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป หากดำเนินการไม่ถูกย่อมอาจทำให้การประชุมไม่สัมฤทธิ์ผล สูญเสียทั้งทรัพยากร เวลา และต้นทุน
   ดังนั้นในหลักสูตรนี้ทางสถาบันได้ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ทราบถึงขึ้นตอน วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชุม และลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการประชุมทบทวน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - การประชุมคืออะไร
                           - ประเภทของการประชุม
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและหน้าที่
                           - ข้อมูลและสาระสนเทศสำหรับการประชุม
                         การบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ
                           - ขั้นตอนการบริหารบริการการประชุม
                           - การกำหนเป้าหมายการประชุม
                           - การกำหนดวาระและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม 
                           - การกำหนดแผนและระยะเวลาการประชุม 
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม
                           - การดำเนินการประชุม
                                   a. การเปิดประชุม
                                   b. การรายงานผล
                                   c. การสรุปผลการประชุม
                                   e. การปิดการประชุม
                           - การจัดทำบันทึกสรุปผลการประชุม
                           - Workshop
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม ประชุม