อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenanc)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนฐานกิจกรรม


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

หลักการและเหตุผล
   การคิดต้นทุนในการดำเนินการ ปกติองค์กรทั่วไปจะใช้การบัญชีต้นทุน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของต้นทุนทั้งหมดของการดำเนินงานซึ่งอาจไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปดำเนินการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนได้
   วิธีการคำนวณแบบActivity- Based Costing(ABC) เป็นวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนนิยมวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นการ คำนวณต้นทุนโดยใช้ “กิจกรรม” เป็นฐานในการคำนวณ ในขั้นแรกจะต้องมีการจำแนกเนื้องานตามกิจกรรมที่ ปฏิบัติจริง เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรมได้แล้วจึงจะพิจารณาค่าใช้จ่ายหลัก “การคำนวณต้นทุนกิจกรรม” เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของต้นทุนที่เกิดขึ้นในรายละเอียดตามเนื้องานที่ ปฏิบัติจริงซึ่งเรียกว่า“ต้นทุนต่อหน่วย” หากนำต้นทุนต่อหน่วยมาคูณด้วยจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรมนั้น ก็จะได้ต้นทุนโดยรวมของแต่ละกิจกรรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity- Based Costing(ABC)
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการ และมีทักษะการคิดคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม Activity- Based Costing(ABC)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00     - ต้นทุนกับความอยู่รอดขององค์กร
                       - แนวคิดการเพิ่มยอดขายโดยการลดต้นทุน
                       - หลักการคิดต้นทุนจากบัญชีต้นทุนทั่วไป
                       - หลักการคิดต้นทุนจากบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม ABC
                       - ขั้นตอนของการบัญชีต้นทุน ABC
                       - Work Shop
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การคำนวณต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นตามหลักการ ABC
                       - Work Shop
                       - เปรียบเทียบความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนจริง
                       - Work Shop
                       - การปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน
                       - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนฐานกิจกรรม