อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 2Day

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนความต้องการวัสดุ


การวางแผนความต้องการวัสดุ
(Material Requirements Planning : MRP)

หลักการและเหตุผล
   การพิจารณาเลือกระบบในการบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management) เข้ามาใช้ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ  และ การผลิต รวมทั้ง ประเภทของพัสดุคงคลัง  ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการจัดการพัสดุคงคลังของแต่ละบริษัทจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือมุ่งรักษาระดับการให้บริการลูกค้าสูงสุด ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาระดับการลงทุนในพัสดุคงคลังให้ต่ำสุดด้วย โดยการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning) หรือ MRP ก็นับเป็นระบบหนึ่งที่มีการใช้กันมาก ที่มุ่งเน้นการสั่งวัสดุให้ถูกต้อง เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรูปแบบและระบบในการบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management)แบบต่างๆ

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการใช้งานและและการประยุกต์ใช้การวางแผนความต้องการวัสดุหรือ MRP ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม

09:00-12:00        - ความจำเป็นในการบริหารพัสดุคงคลัง
                          - รูปแบบและระบบในการบริหารพัสดุคงคลัง
                          - ระบบกำหนดรอบเวลาสั่งสินค้า (Cyclical Ordering System)
                          - ระบบกำหนดจุดสั่งสินค้า (Order Point System)
                          - ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning – MRP System)
                          - ความหมาย คำจำกัดความและวัตถุประสงค์การนำ MRP ไปใช้งาน
12:00-13:00        - พัก
13:00-16:30        - องค์ประกอบของ MRP
                               * ส่วนนำเข้า Input
                               * ส่วนประมวลผลข้อมูล Processing
                               * ส่วนผลลัพธ์ Output
                          - การเชื่อมโยง MRP ใน Supply chain   
                          -  Workshop
                          - Q & A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม MRP