อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

สถาบันฝึกอบรม คิดเชิงกลยุทธ์


การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
(Strategic Thinking for managerial person)

หลักการและเหตุผล
   การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) คือ ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นักบริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในยุคซึ่งมีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน การเรียนรู้ในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบข้างนั้น ก็ยังไม่อาจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จที่แท้จริง ทักษะความคิดที่ดีที่สุดสำหรับนักบริหารคงหนีไม่พ้น ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อทำให้ตนเองเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) เพื่อจะได้ใช้ประกอบกับความรู้ที่มี เพื่อคิดหาทางแก้ไขปัญหา และหาแนวทางที่ดีที่สุด สำหรับองค์กรต่อไป
   หลักสูตรนี้จึงมีเนื้อหาการรูปแบบการคิดในรูปแบบต่างๆสำหรับผู้บริหารนำไปประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการในองค์กรและสายงานที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ระดับผู้บริหารเข้าใจหลักการและความสำคัญของการคิดกลยุทธ์
   2. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและมีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร และหัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                         กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00         - กลยุทธ์คืออะไร? การคิดเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
                            - องค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์และการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - กำหนดเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง
                            - วิเคราะห์และประเมินสถานะการณ์
วันที่ 2
09.00-12.00         - การหาทางเลือกและการวางแผนกลยุทธ์
                            - วางแผนปฏิบัติการ
                            - การวางแผนคู่ขนาน
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - การทดสอบในสถานการณ์จำลอง
                            - การลงมือปฏิบัติการ
                            - การประเมินผล
                            - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม คิดเชิงกลยุทธ์