อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

สถาบันฝึกอบรม (AEC)2015


การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

หลักการและเหตุผล
   ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียว และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่าง ๆเสมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน มีผลผูกพันให้สมาชิกจะต้อง เปิดเสรีการค้าสินค้า เปิดเสรีการค้าบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) เป็นธุรกิจที่กาหนดให้ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในสาขานี้
   จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ต้องเตรียมพร้อม ปรับตัว และยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ AEC ในธุรกิจ
   2. เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจ (Roadmap) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในธุรกิจ
   3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

9.00-12.00       - ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
                         - ASEAN Community
                         - เป้าหมาย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - แผนงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - แนวโน้มและโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ต่อธุรกิจ
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.00      - เราจะปรับตัวจากผลของการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร
                         - พันธมิตรและคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - การปรับตัวในการให้บริการของธุรกิจ
                         - ภาคเอกชนไทยมีความพร้อมแค่ไหน
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม (AEC)2015