อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


Kaizen by Suggestion System

การตรวจประเมินภายใน การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Internal Audit Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

สถาบันฝึกอบรม (AEC)2015


การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

หลักการและเหตุผล
   ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียว และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่าง ๆเสมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน มีผลผูกพันให้สมาชิกจะต้อง เปิดเสรีการค้าสินค้า เปิดเสรีการค้าบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) เป็นธุรกิจที่กาหนดให้ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในสาขานี้
   จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ต้องเตรียมพร้อม ปรับตัว และยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ AEC ในธุรกิจ
   2. เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจ (Roadmap) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในธุรกิจ
   3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

9.00-12.00       - ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
                         - ASEAN Community
                         - เป้าหมาย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - แผนงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - แนวโน้มและโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ต่อธุรกิจ
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.00      - เราจะปรับตัวจากผลของการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร
                         - พันธมิตรและคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                         - การปรับตัวในการให้บริการของธุรกิจ
                         - ภาคเอกชนไทยมีความพร้อมแค่ไหน
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม (AEC)2015