อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การบริหารโครงการ ( Project Management )

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

สถาบันฝึกอบรม การวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาเพื่อจากปัญหามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขหากองค์กรต้องการความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาอาจมีแนวทางวิเคราะห์และแก้ไขได้หลายวิธีการ ผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้นำทุกระดับ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสมในสภาวการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็ก เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมนำไปสู่ความสำเร็จ
   หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา จึงออกแบบขึ้นมาโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่มาตรการกำหนดแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำไปสู่ตัดสินใจกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน และรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                         กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.      - ปัญหาคืออะไร, แนวคิดและมุมมองของการเกิดปัญหา
                             - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
                             - คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดสำหรับการแก้ไขปัญหา
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การกำหนดกรอบและขัวข้อสำหรับการแก้ไข
                             - การศึกษาและทำความเข้าใจสภาพของงานและการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
                             - WORKSHOP การศึกษาสภาพงาน/วางแผนรวบรวมข้อมูล
                             - สรุปการบ้านที่ต้องทำ
วันที่ 2
09.00-12.00 น.      - นำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลและร่วมอภิปรายกลุ่มที่ 1-6
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การระบุและตัดสินใจขัวข้อสำหรับการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
                             - WORKSHOP การตัดสินใจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา