อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

สถาบันฝึกอบรม การวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาเพื่อจากปัญหามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขหากองค์กรต้องการความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาอาจมีแนวทางวิเคราะห์และแก้ไขได้หลายวิธีการ ผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้นำทุกระดับ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสมในสภาวการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็ก เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมนำไปสู่ความสำเร็จ
   หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา จึงออกแบบขึ้นมาโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่มาตรการกำหนดแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำไปสู่ตัดสินใจกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน และรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                         กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.      - ปัญหาคืออะไร, แนวคิดและมุมมองของการเกิดปัญหา
                             - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
                             - คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดสำหรับการแก้ไขปัญหา
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การกำหนดกรอบและขัวข้อสำหรับการแก้ไข
                             - การศึกษาและทำความเข้าใจสภาพของงานและการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
                             - WORKSHOP การศึกษาสภาพงาน/วางแผนรวบรวมข้อมูล
                             - สรุปการบ้านที่ต้องทำ
วันที่ 2
09.00-12.00 น.      - นำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลและร่วมอภิปรายกลุ่มที่ 1-6
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การระบุและตัดสินใจขัวข้อสำหรับการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
                             - WORKSHOP การตัดสินใจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา