อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2 วัน

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

สถาบันฝึกอบรม
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
ทฤษฎี 2 วัน


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
ทฤษฎี 2 วัน

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคน มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ องค์กรในที่สุด
   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำ TPM และกิจกรรมในเสาหลักการดูแลรักษาด้วยตนเองใน 3 step แรกได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมใน3 เสาหลัก คือ การศึกษาและฝึกอบรม,การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง,การดูแลรักษาเชิงวางแผนในTPMได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
วันที่ 1

          - ความจำเป็นที่ต้องทำ TPM
          - ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM
          - ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการทำ TPM  (Work shop หาความ
            สูญเสีย)
          - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment
            Effectiveness: OEE
          - กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar)
          - การดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
              •    ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
              •    การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
              •    การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
              •    การจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
              •    องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    การตรวจเพื่อผ่านแต่ละขั้นตอน
วันที่ 2
          - การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
              •    สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
              •    หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
              •    ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
              •    การวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
              •    หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
          - Work shop การวิเคราะห์โดยใช้ Why Why analysis
          - นำเสนอผลงาน
          - การดูแลรักษาเชิงวางแผน
              •    ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
              •    การจัดระดับความสำคัญของเครื่องจักร
              •    การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
          - การศึกษาและฝึกอบรม
              •    6ขั้นตอนของET
          - ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60% Work 40%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 2 วัน