อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

หลักสูตรฝึกอบรม OEE


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(Overall Equipment Effectiveness: OEE)

หลักการและเหตุผล
   สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับการสูญเสียและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตซึ่งผล   กระทบที่เน้นในด้านของเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่เต็มประสิทธิภาพประการแรก คือ การสูญเสียค่าใช้จ่ายแฝง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทฯ ที่เน้นการผลิตแบบทันเวลาพอดี ซึ่งถ้าความสูญเสียเกิดจากเครื่องจักรมากจะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตดังกล่าว และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายจากความสูญเปล่าหลัก 7 ประการที่กระทบที่สุด คือ การมีสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่มากเกินไป ทำให้จำเป็นต้องเข้าใจค่าวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสียหลัก 6 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการและแนวทางการปรับปรุง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
   30 คน/ รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                           กิจกรรม

   8.30-12.00                  - แนวคิดการซ่อมบำรุง การวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
                                     - ความสูญเสียหลัก 6 ประการ
                                     - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness)
                                         * การคำนวณค่าอัตราการเดินเครื่อง (Availability)
                                         * การคำนวณค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)
                                         * การคำนวณค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)
                                         * การคำนวณค่า Overall Equipment Effectiveness: OEE
                                     - Work Shop
   12.00-13.00                - พัก
   13.00-16.30                - เครื่องมือสำหรับปรับปรุง
                                         * ค่าอัตราการเดินเครื่อง (Availability)
                                         * ค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)
                                         * ค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)
                                     - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม OEE