อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)


การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร
(Machine Breakdown Analysis)

บทนำ
 
   เครื่องจักรนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปัจจัยหนึ่ง และมีราคาสูงในการลงทุน การดูแลรักษา  และเวลาที่เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนดพบว่าช่างซ่อมบำรุงส่วนใหญ่ ก็มีความสามารถในการซ่อมให้เครื่องจักรดังกล่าวกลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ก็พบว่าบ่อยครั้งปัญหาเครื่องจักรเสียก่อนเวลาดังกล่าวในลักษณะเดิมกลับมาเกิดซ้ำอีก จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่หาย
 
   สาเหตุเนื่องมาจากก่อนการซ่อมเครื่องจักร ขาดการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม และสาเหตุที่เป็นต้นตอในการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการซ่อม และหลังการซ่อมก็ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจสภาพและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสียหายได้
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบ การบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) และสามารถ นำมากำหนดใช้กับเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหันได้

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง และใช้เครื่องจักร หัวหน้างาน วิศวกร ผู้ที่สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00        - ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
                          - โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
                          - การแบ่งระดับของเครื่องจักร (Rank)
                          - ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการบำรุงรักษา MTBF & MTTR
                          - การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา
                          - การฟื้นฟูสภาพเสื่อม สร้างสภาพพื้นฐานกำจัดสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเสื่อม
                          - การปรับปรุงจุดอ่อน และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งาน
                          - การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (TBM)
                          - การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (CBM)
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - หลักการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักรก่อนเวลา (ต่อ)
                          - ความเข้าใจของสภาพเครื่องจักร (Machine – Component- part)
                          - การวิเคราะห์หาสาเหตุของเครื่องจักรเสียก่อนเวลาโดย Why Why analysis , PM Analysis
                          - กำหนดวิธีการบำรุงรักษา (PM)
                          - การติดตามและตรวจสอบผล (Daily-Weekly-Monthly)
                          - การสร้างมาตรฐานการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำของเครื่องจักร
                          - Workshop
                          - Q & A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)