อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

The British Retail Consortium (BRC)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร


การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร
(Machine Breakdown Analysis)

หลักการและเหตุผล
   เครื่องจักรนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปัจจัยหนึ่ง และมีราคาสูงในการลงทุน การดูแลรักษา  และเวลาที่เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนดพบว่าช่างซ่อมบำรุงส่วนใหญ่ ก็มีความสามารถในการซ่อมให้เครื่องจักรดังกล่าวกลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ก็พบว่าบ่อยครั้งปัญหาเครื่องจักรเสียก่อนเวลาดังกล่าวในลักษณะเดิมกลับมาเกิดซ้ำอีก จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่หาย  สาเหตุเนื่องมาจากก่อนการซ่อมเครื่องจักร ขาดการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม และสาเหตุที่เป็นต้นตอในการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการซ่อม และหลังการซ่อมก็ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจสภาพและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสียหายก่อนเวลาได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดมาตรการการป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรก่อนเวลา         

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง และใช้เครื่องจักร หัวหน้างาน วิศวกร ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม

09:00-12:00             - ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
                                - โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
                                - ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการบำรุงรักษา MTBF, MTTR
                                - หลักการในการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักรก่อนเวลา
                                - สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสียก่อนเวลา
                                - การกำหนดหัวข้อปัญหาเครื่องจักรเสีย
                                - การสำรวจสภาพแวดล้อมที่เครื่องจักรเสีย
12.00-13.00             - พัก
13.00-16.30             - หลักการในการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักรก่อนเวลา(ต่อ)
                                - การวิเคราะห์หาสาเหตุของเครื่องจักรเสียก่อนเวลา
                                - กำหนดวิธีการซ่อมบำรุง
                                - การติดตามและตรวจสอบผล
                                - การสร้างมาตรฐานการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำของเครื่องจักร
                                -  Workshop
                                - Q & A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร