อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร


การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร
(Machine Breakdown Analysis)

หลักการและเหตุผล
   เครื่องจักรนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปัจจัยหนึ่ง และมีราคาสูงในการลงทุน การดูแลรักษา  และเวลาที่เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนดพบว่าช่างซ่อมบำรุงส่วนใหญ่ ก็มีความสามารถในการซ่อมให้เครื่องจักรดังกล่าวกลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ก็พบว่าบ่อยครั้งปัญหาเครื่องจักรเสียก่อนเวลาดังกล่าวในลักษณะเดิมกลับมาเกิดซ้ำอีก จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่หาย  สาเหตุเนื่องมาจากก่อนการซ่อมเครื่องจักร ขาดการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม และสาเหตุที่เป็นต้นตอในการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการซ่อม และหลังการซ่อมก็ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจสภาพและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสียหายก่อนเวลาได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดมาตรการการป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรก่อนเวลา         

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง และใช้เครื่องจักร หัวหน้างาน วิศวกร ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม

09:00-12:00             - ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
                                - โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
                                - ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการบำรุงรักษา MTBF, MTTR
                                - หลักการในการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักรก่อนเวลา
                                - สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสียก่อนเวลา
                                - การกำหนดหัวข้อปัญหาเครื่องจักรเสีย
                                - การสำรวจสภาพแวดล้อมที่เครื่องจักรเสีย
12.00-13.00             - พัก
13.00-16.30             - หลักการในการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักรก่อนเวลา(ต่อ)
                                - การวิเคราะห์หาสาเหตุของเครื่องจักรเสียก่อนเวลา
                                - กำหนดวิธีการซ่อมบำรุง
                                - การติดตามและตรวจสอบผล
                                - การสร้างมาตรฐานการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำของเครื่องจักร
                                -  Workshop
                                - Q & A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร