อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหา W5 Image Analysis


การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

หลักการและเหตุผล
   W5 image เป็นเครื่องมือแบบหนึ่งที่นิยมใช้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการทำ Kaizen และ Focused Improvement : TPM  โดยใช้พื้นฐานของ 5 Why และการเขียนรูปประกอบ (image) และ 5 GEN ซึ่งสาเหตุที่เครื่องมือชนิดนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมของ ญี่ปุ่น คือ “การแสดงผลที่แม้กระทั้งผู้ไม่มีความเข้าใจในงานยังสามารถเกิดความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของการก่อเกิดปัญหาได้”
   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเทคนิควิธีการประยุกต์ใช้ทางสถาบัน BIG Q TRAINING จึงได้พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในองค์กรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ และความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม

09.00-12.00 น.   หลักการและแนวคิด 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ
                           - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                           - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป
                           - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
                         W5 Image Analysis
                           - W5 Image Analysis คืออะไร
                           - หลักการ 5 GENเพื่อการสืบสวนวิเคราะห์
                           - ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย W5 Image Analysis
                           - การระบุปัญหาที่เท็จจริง 
                           - การทำความเข้าใจกับระบบหน้าที่และการวาดภาพ 
                           - Workshop
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์
                           - การค้นหาปัญหา “ทำไม” และการวาดภาพ 
                           - Workshop
                           - การนำเสนอมาตรการจัดการและการจัดความสำคัญ
                           - การยืนยันและทบทวนผลการวิเคราะห์
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis