อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหา W5 Image Analysis


การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

หลักการและเหตุผล
   W5 image เป็นเครื่องมือแบบหนึ่งที่นิยมใช้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการทำ Kaizen และ Focused Improvement : TPM  โดยใช้พื้นฐานของ 5 Why และการเขียนรูปประกอบ (image) และ 5 GEN ซึ่งสาเหตุที่เครื่องมือชนิดนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมของ ญี่ปุ่น คือ “การแสดงผลที่แม้กระทั้งผู้ไม่มีความเข้าใจในงานยังสามารถเกิดความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของการก่อเกิดปัญหาได้”
   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเทคนิควิธีการประยุกต์ใช้ทางสถาบัน BIG Q TRAINING จึงได้พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในองค์กรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ และความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม

09.00-12.00 น.   หลักการและแนวคิด 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ
                           - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                           - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป
                           - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
                         W5 Image Analysis
                           - W5 Image Analysis คืออะไร
                           - หลักการ 5 GENเพื่อการสืบสวนวิเคราะห์
                           - ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย W5 Image Analysis
                           - การระบุปัญหาที่เท็จจริง 
                           - การทำความเข้าใจกับระบบหน้าที่และการวาดภาพ 
                           - Workshop
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์
                           - การค้นหาปัญหา “ทำไม” และการวาดภาพ 
                           - Workshop
                           - การนำเสนอมาตรการจัดการและการจัดความสำคัญ
                           - การยืนยันและทบทวนผลการวิเคราะห์
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis