อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

ขออภัยในปี 2553-2558 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

หลักสูตรฝึกอบรม สูญเสีย 6 ประการ ( 6 Big Loss )


การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

หลักการและเหตุผล
   ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction) คือสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งสามารถวัดค่าออกมาได้ 3 รายการดังนี้ Availability , Performance Rate , Quality Rate ซึ่งการลดความสูญเสียนี้สามารถทำได้โดจะต้องแยกประเภทความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนก่อนและนำเครื่องมือวิธีการต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงลดให้ต่ำลง แต่การดำเนินการนั้นไม่สามารถทำได้โดยง่ายผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการลดความสูญเสียที่มีประสิทธิภาพ
   หลักสูตร การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction) ทางสถาบัน BIG Q TRAINING ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้ผู้ดำเนินการทราบถึงความจำเป็นในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างมูลค่าเพิ่ม และวิธีหรือแนวทางสำหรับการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการที่มีผลกระทบโดยรวมต่อประสิทธิผลของเครื่องจักร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการและการส่งเสริมการลดความสูญเสียในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                   กิจกรรม
09.00-12.00 น.   หลักการและแนวคิด
                             - การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ
                             - ดัชนีชี้วัดความสูญเสีย 6 ประการ
                             - ประเภทของความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ
                             - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูล
                             - การคำนวณค่า Availability , Performance , Quality , OEE
                             - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและการคำนวณ

12.00-13.00 น.     - พัก

13.00-16.30 น.     - เทคนิคและเครื่องมือการลดความสูญเสีย  6 ประการ
                            การส่งเสริมการดำเนินการลดความสูญเสียในองค์กร
                             - การกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                             - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ                      
                             - แผนส่งเสริมการดำเนินการลดความสูญเสียในองค์กร
                             - Visual Management เพื่อลดความสูญเสีย             
                             - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ความสูญเสียหลัก 6 ประการ