อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

Kaizen by Suggestion System

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis  เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )


เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis  เพื่อลดของเสีย
( Phenomenon Mechanism Analysis )


บทนำ
“  เพื่อกำหนด  “ สภาพเครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดของเสีย ” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ของเสียสามารถป้องกันได้โดยการตรวจเช็คและวัดค่าสภาพเครื่องจักรตามกำหนดเวลา   และตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้อยู่ในพิกัดที่กำหนดการคาดคะเนการเกิดของเสีย ทำโดยการดูแนวโน้มค่าที่วัดได้ และสร้างมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า  ”
 
ของเสีย (Quality Defect) คือ คุณสมบัติที่อยู่นอกเหนือจากพิกัดที่กำหนด (Specified Range)
 


P-M Analysis [Phenomenon Mechanism Analysis]
   เป็นวิธีการวิเคราะห์ ซึ่งเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์มุ่งเน้นทำความกระจ่างชัดของกลไกการเกิดของปรากฎการณ์ และการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น
 
 

ความจำเป็นของการใช้ P-M Analysis
การใช้  P-M Analysis  คือการกำจัดกลไกหรือเงื่อนไขบางส่วน  จะที่ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ  ซึ่งเป็นลักษณะการปรับปรุงแบบรักษาสภาพที่ไม่นำไปสู่การเกิดของเสีย  ส่วนใหญ่นำไปวิเคราะห์และแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาแบบเรื้อรัง
 
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาของเสียโดยใช้ P-M Analysis (Phenomenon Mechanism Analysis)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                      - ของเสียและรูปแบบของเสีย
                      - สาเหตุและกลไกการเกิดของเสีย
                     P-M analysis 
                      -  แนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของ PM analysis 
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  PM analysis
                         1.นำปรากฏการณ์มาตีแผ่ออกจนทำให้หมดข้อสงสัย                                                 
                         2. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ
                         3. กำหนดสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
                      -  Work Shop
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00       4. ศึกษาความเกี่ยวข้องกันของปัจจัยนำเข้าของการผลิต (4Ms)
                         5.พิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น(ใช้ค่ามาตรฐาน)
                         6. กำหนดวิธีการตรวจสอบ
                         7.ค้นหาจุดบกพร่อง
                         8.ปรับปรุงให้กลับสู่สภาพเดิม ดูแลรักษาสภาพ
                      -  Work Shop
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis  เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )