อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

หลักสูตรฝึกอบรม PM Analysis


เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินกิจกรรมมีเป้าหมายคือต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มและต้องการให้เป็นไปตามที่คาดหวัง 100% แต่ในการดำเนินการจริงไม่เป็นไปดั่งที่คาดหวังเพราะมีปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องและมีหลายองค์กรพยายามหาแนวทางหรือวิธีการเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นลดน้อยลง แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการแก้ไขกลับกลายเป็นอยู่ที่ผู้ที่จะดำเนินการแก้ไขเอง ซึ่ง ไม่เข้าใจกลไกการทำงาน ,ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักและเหตุผล , ขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา จึงทำให้การแก้ไขหรือปรับปรุงที่เกิดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จอีกทั้งยังอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือความเสียหายใหม่เพิ่มขึ้น
   PM Analysis คือหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากหลายองค์กรเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิผลผู้ดำเนินการจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ PM Analysis
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการและมีทักษะการวิเคราะห์ PM Analysis

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม

09.00-12.00     - สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
                       - หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
                       - PM Analysis คืออะไร
                       - หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์ PM
                       - 8 ขั้นตอนสู่การวิเคราะห์ PM
                       - การกำหนดปรากฏการณ์
                       - การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
                       - Work Shop
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การศึกษาความสัมพันธ์ของ 4M
                       - Work Shop
                       - การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น , การกำหนดวิธีการตรวจสอบ , การค้นหาจุดบกพร่อง
                       - Work Shop
                       - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม PM Analysis