อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร


จิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้งานเครื่องจักร

(Maintenance and operate machinery awareness)

หลักการและเหตุผล
   การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักรให้กับพนักงานซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ รวมถึงการตรวจสอบอาการต่างๆ เพื่อแก้ไขก่อนที่เครื่องจักรจะหยุด หรือเสียหายก่อนเวลาอันควร  และ พนักงานคุมเครื่องจักรที่เป็นส่วนสำคัญในการใช้เครื่องจักร และอยู่กับเครื่องจักรตลอดเวลาที่มีการผลิต  เพราะเครื่องจักรนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตสำหรับทุกองค์กร ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการผลิตไม่ให้หยุด ที่เป็นต้นเหตุของ การส่งมอบ ต้นทุนและคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เกิดจิตสำนึกการรักเครื่องจักรจากการทดลองปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักร
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปขยายผลในสายการผลิตอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม
วันที่ 1
9.00-12.00           - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                           - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                           - ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
                           - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                           - Workshop : การค้นหาข้อบกพร่อง(ห้องอบรม)
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - วิธีการจัดทำร่างมาตรฐาน
                              * ทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
                              * การใช้เครื่องจักรที่ถูกต้อง
                           - Workshop : การทำความสะอาดเครื่องจักร
                              (แบ่งกลุ่มย่อยทำความสะอาดที่เครื่องจักรตัวอย่าง)
วันที่ 2
9.00-12.30           - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS) เพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                           - เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยที่มีประสิทธิผล
                           - Workshop  : ประชุมกลุ่มย่อย (ห้องอบรม)
                             * จัดทำร่างมาตรฐานการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี
                             * จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
                           - นำเสนอผลงาน Workshop
                           - การถ่ายทอดความรู้โดย OPL
                           - Workshop : OPL
                           - สรุปผลWorkshop ,สิ่งที่ได้รับ และการดูแลรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ทำ Workshop
                           - Q&A

สิ่งที่โรงงานต้องเตรียม : เครื่องจักรตัวอย่าง 4 - 5 เครื่องอุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องจักร (เศษผ้า น้ำยาทำความสะอาด)


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร