อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

หลักสูตรฝึกอบรม Quality Maintenance:TPM


การบำรุงรักษาคุณภาพ :TPM
( Quality Maintenance :TPM )

หลักการและเหตุผล
   การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (QM)เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี การควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาของเสียได้ ซึ่งจากแนวความคิดของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ จะดำเนินการโดยการป้องกันปัญหาเรื่องคุณภาพซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต โดยการรวมกิจกรรมการประกันคุณภาพ ( Quality Assurance ) และ กิจกรรมการจัดการอุปกรณ์ (Equipment Management ) เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสินค้า กับ เงื่อนไขของการผลิต ความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ และวิธีการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการควบคุมที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคุณภาพถ้าสามารถกำหนดเงื่อนไข หรือ ความสัมพันธ์ข้างต้นได้แล้ว ก็จะสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานสำหรับเครื่องจักร / อุปกรณ์ที่ไม่ผลิตของเสีย ( Defect-free Equipment ) ได้ เพื่อที่จะใช้ควบคุม / ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ ผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องเข้าใจหลักการและวิธีการที่ถูกต้องจึงจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ของ TPM
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
      เวลา                          กิจกรรม

       9.00 - 12.00         - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                  - การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ในกิจกรรม TPM
                                  - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ Quality Maintenance
                                  - 10ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม Quality Maintenance
                                  - แนวคิด และขั้นตอนการทำ QA Matrix 
      12.00 - 13.00        - พัก
      13.00 - 16.00        - การ์ดคุณภาพ (Q card)
                                  - การจัดทำมาตรฐาน QM 
                                  - Work Shop  QA Matrix
                                  - Q & A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม Quality Maintenance:TPM