อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

Logistic and Supply Chain

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

หลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม 
(Education & Training  ) For TPM


การศึกษาและการฝึกอบรม 
(Education & Training  ) For TPM

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   TPM เป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และพลังงานให้คุ้มค่าโดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีเลย(Zero losses) ซึ่งแนวคิดนี้จะอยู่ในรูปของการพัฒนาโดยจะคำนึงถึงที่มาของความสูญเสียเป็นหลัก
 
   ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการผ่าน 8 เสาหลักเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยลง
 
   หนึ่งในแปดเสาหลักที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงาน TPM บรรลุผลอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องคือ เสาการศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training  ) ซึ่งองค์กรต้องพัฒนาความรู้และทักษะของ พนักงานเดินเครื่อง Operator และช่างซ่อมบำรุง Maintenance ให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยมีแนวคิดการแบ่งประเด็นการเรียนรู้ดังนี้
 
ตัวอย่าง หัวข้อที่ Multiskilled Operators  จะต้องเรียนรู้
 
ตัวอย่าง หัวข้อ 6 โมดุลความรู้พื้นฐานที่ Operator ที่จะเรียนรู้
 
   โดยการฝึกอบรมนั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่น เรื่องนิวเมริก เรื่องแบริ่ง เป็นต้น ในองค์กรเข้ามาพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในโดยมีทั้งกระบวนการประเมินความจำเป็นในการอบรมในแต่ละส่วนโดยใช้ตาราง Skill Map และอาจนำเสนอความสามารถโดยใช้แผนภูมิใยแมงมุม
 
   สื่อการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานเดินเครื่อง Operator และช่างซ่อมบำรุง Maintenance ในการดำเนินการจะใช้ One Point Lesson (OPL) ที่ได้จากการดำเนินการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
 
   การให้ศึกษาและการฝึกอบรมเป็นเสาหลักที่ไม่มีรู้แบบการดำเนินงานเฉพาะต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีต่างๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเสาหลักนี้ หนึ่งในหลักการนี้คือ วิธีการสอนงาน Job Instruction ของ TWI ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะเรื่องให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพซึ่งในหลักการจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.    การเตรียมตัวก่อนการสอน
    - การกำหนดและประเมินความจำเป็นในการอบรม
    - การจัดทำสื่อ ( OPL และ อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม )
2.    การสอนและการติดตามประเมินผล
    - การเตรียมตัวเรียน
    - การสอนงาน
    - การทดลอง
    - การติดตามผล
   ในหลักการที่ JIPM ได้อธิบายแนวทางการดำเนินงานของเสาหลักนี้จะประกอบกันด้วย 6 ส่วนดังนี้
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวคิดการดำเนินการตามแนวทางการให้การศึกษาและฝึกอบรมในการดำเนินงาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะผู้สอนภายในให้เป็นผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบการพัฒนาความรู้และทักษะภายในได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 12-15 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                   - แนวคิดและหลักการของ TPM และการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักร
                   - หลักการและแนวคิดของเสาหลัก (Education & Training) 
                   - ความสัมพันธ์ของ ET กับเสาหลักอื่นๆใน TPM
                   - หัวข้อการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานเดินเครื่อง Operator
                   - หัวข้อการพัฒนาทักษะและความรู้ช่างซ่อมบำรุง Maintenance
                   - การดำเนินการ 6 ส่วนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
                  Education & Training
                   - การกำหนดความรู้และทักษะที่พึงมีและการประเมินความสามารถ 4 ระดับ
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - การจัดทำ OPL สำหรับการสอน และ สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
                   - การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่อบรมพัฒนาทักษะ
                   - ขั้นตอนการฝึกอบรม
                   - ( กำหนดหัวข้อการอบรมและแจกการบ้าน )
วันที่ 2        
09.00-12.00  - ทบทวนขั้นตอนการสอนและการพัฒนาทักษะ
                   - WORKSHOP  การสอนรายบุคคล   
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - WORKSHOP  การสอนรายบุคคล  ( ต่อ )  
                   - สรุปผลการสอนแต่ละคน และแนวคิดการพัฒนา
               
รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการเป็นผู้สอนรายบุคคล โดยผู้สอนต้องจัดทำสื่อการสอน แบบWORKSHOP หรือแบบทดสอบความรู้ และดำเนินการสอนจริงในวันที่ 2 ของการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 0954469644  อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446  กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม  (Education & Training  ) For TPM