อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

หลักสูตรฝึกอบรม Focused Improvement : TPM


การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง : TPM
Specified Improvement (SI)

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง(Specified Improvement)หรือ Kobetsu Kaizen เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงทุกเรื่อง แต่ทำที่ละเรื่อง เพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยผ่านกลุ่มย่อยการดูแลรักษาด้วยตนเอง หรือการสร้างทีมซึ่งจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมาปรับปรุง โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงเฉพาะเรื่องไปตามลำดับความซับซ้อน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  Specified  Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement) ของ TPM
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร  คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
        เวลา                       กิจกรรม
 
       วันแรก
       9.00 - 12.00           - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                    - แนวทางกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง ใน TPM
                                    - ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
                                    - แนวคิดความสูญเสียเรื้อรังและความสูญเสียฉุกเฉิน
      12.00 - 13.00          - พัก
      13.00 - 16.00          - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
                                    - หลักการ 5 Gen
                                    - Workshop :  10 ขั้นตอน
                                    - Q&A

       วันสอง
       9.00 - 12.00           - เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                                    - Why Why Analysis
                                    - W5 Image
                                    - PM analysis
      12.00 - 13.00          - พัก
      13.00 - 16.00          - เทคนิคในการวิเคราะห์ Why Why Analysis
                                    - Workshop : Why Why  Analysis
                                    - นำเสนอผลงาน
                                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Focused Improvement : TPM