อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

หลักสูตรฝึกอบรม Visual Management


การบริหารจัดการด้วยสายตา
Visual Management

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และคุณภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน การสร้างระบบควบคุมการสื่อสารภายในองค์กรนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างระบบการควบคุม หรือการบริหารจัดการด้วยสายตา จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรนั้นๆ การสร้างระบบการควบคุม หรือการบริหารจัดการด้วยสายตาจะเป็นตัวช่วยให้พนักงานทราบขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ รวมถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการด้วยสายตา
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้ รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                     กิจกรรม
   8.30-12.00           - Visual Management คืออะไร
                               - เป้าหมายของ Visual Management
                               - Visual Workplace
                               - 4 ขั้นตอนสู่ Visual Management
                               - การจัดสถานที่ทำงาน (Workplace Organization)
   12.00-13.00              พัก
   13.00-16.30         - พื้นฐานด้วย 5ส
                               - การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
                               - การแสดงด้านการมองเห็น (Visual Display)
                               - การวัดผลด้านการมองเห็น (Visual Measures)
                               - การจัดการด้านการมองเห็น (Visual Management)
                               - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Visual Management