อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

หลักสูตรฝึกอบรม PPAP


กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
Production-Part Approval Process
(PPAP) 4th Edition

หลักการและเหตุผล
   กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญขององค์กรที่จะต้องมีการตรวจรับรองชิ้นส่วนที่ทำขึ้นมาทั้งจากผู้ส่งมอบขององค์กรเองและจากลูกค้า การทำผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบรายละเอียดตามขั้นตอนการดำเนินงานในการอนุมัติชิ้นส่วนตามระบบที่ PPAP ระบุไว้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับกิจกรรมการอนุมัติชิ้นส่วนใหม่อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายการส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์       

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
   2.เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการ ผลิตและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสำหรับการจัดทำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25-30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด

  8.30-12.00       - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้เงื่อนไขของ PPAP
                          - การประยุกต์ใช้เทคนิคของ PPAP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/TS16949
                          - เทคนิคในการเตรียม Part Approved
                          - ข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตภายใต้เงื่อนใขของ  PPAP
                          - เทคนิคการเตรียมเอกสารด้านการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิต
12.00-13.00         พัก
13.00-16.30      - Customer Notification คืออะไร
                          - แนวทางและการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของ Customer Notification
                          - การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตประเภทต่างๆ
                          - เทคนิคการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Part Submission Warrant (PSW)
                          - การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม PPAP