อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

หลักสูตรฝึกอบรม PPAP


กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
Production-Part Approval Process
(PPAP) 4th Edition

หลักการและเหตุผล
   กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญขององค์กรที่จะต้องมีการตรวจรับรองชิ้นส่วนที่ทำขึ้นมาทั้งจากผู้ส่งมอบขององค์กรเองและจากลูกค้า การทำผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบรายละเอียดตามขั้นตอนการดำเนินงานในการอนุมัติชิ้นส่วนตามระบบที่ PPAP ระบุไว้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับกิจกรรมการอนุมัติชิ้นส่วนใหม่อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายการส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์       

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
   2.เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการ ผลิตและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสำหรับการจัดทำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25-30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด

  8.30-12.00       - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้เงื่อนไขของ PPAP
                          - การประยุกต์ใช้เทคนิคของ PPAP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/TS16949
                          - เทคนิคในการเตรียม Part Approved
                          - ข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตภายใต้เงื่อนใขของ  PPAP
                          - เทคนิคการเตรียมเอกสารด้านการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิต
12.00-13.00         พัก
13.00-16.30      - Customer Notification คืออะไร
                          - แนวทางและการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของ Customer Notification
                          - การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตประเภทต่างๆ
                          - เทคนิคการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Part Submission Warrant (PSW)
                          - การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม PPAP