อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

หลักสูตรฝึกอบรม DFMEA


การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์
Design Failure Mode and Effects Analysis
(DFMEA) 4th

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
    กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกัน ปัญหาความล้มเหลว ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบควบคุมกระบวนการ สำหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในหลักสูตรของ DFMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ออกแบบชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรมยานยนต์
 วัตถุประสงค์ของการทำ DFMEA
   - เพื่อให้มั่นใจว่าผลจากการออกแบบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน หน้าที่ต่างๆ และอายุการใช้งานที่กำหนด
   - เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการทบทวนและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
   - เพื่อทำให้มั่นใจว่าผลการออกแบบสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
DFMEA ไม่ใช่เป็นการควบคุมกระบวนการออกแบบเพื่อเอาชนะความอ่อนแอในการออกแบบแต่เป็นการใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคและทางกายภาพ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์
ขั้นตอนการจัดทำ DFMEA
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ DFMEA ตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์และแนวทางการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในการออกแบบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.  หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                        - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ISO/TS16949
                        - ความหมายและลักษณะของ FMEA
                        - ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ FMEA
                        - การแบ่งประเภทของ FMEA
                        - เมื่อไหร่จะเริ่มต้นทำ/ทบทวน FMEA
                        - ข้อกำหนด ISO/TS16949:2009 ที่เกี่ยวข้อง
                        การวิเคราะห์ DFMEA
                        - ขั้นตอนการจัดทำ DFMEA
                          * รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ
                             - จัดทำ Block diagram  แสดงความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนและขอบเขตการออกแบบ
                             - จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดหน้าที่หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
                             - รายละเอียด INPUT ( ถ้ามี ) เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ตามข้อกำหนดหน้าที่หรือคุณสมบัติที่กำหนด
                             - รายละเอียดวิธีการควบคุมป้องกันและการค้นหาข้อพกพร่องที่เกิดจากหน้าที่ของผลิตภัณฑ์บกพร่อง
                             - รายละเอียดปัญหาการใช้งานของผู้ใช้และผู้ผลิตในผลิตภัณฑ์และการเคลมสินค้า
                          *  จัดตั้งคณะทำงาน
                          * จัดทำตาราง QFD และ อาจเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพ
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.     * ประเมินผลกระทบและความล้มเหลวจากการออกแบบจริงในปัจจุบัน
                          * สรุปคะแนน/จัดสำดับความสำคัญและเสนอแนะมาตรการปรับปรุง
                          * การให้คะแนน S O D และสรุปผลจัดลำดับความสำคัญและเสนอแนะมาตรการปรับปรุง
                        - ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของDFMEA กับ PFMEA
                        - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็น และเข้าสำรวจในหน้างานจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม DFMEA