อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

หลักสูตรฝึกอบรม Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd  & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition


Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd  &
Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

หลักการและเหตุผล
   Advance Product Quality Planning คือ กิจกรรมเตรียมกระบวนการผลิตและบริการ  ก่อนที่จะผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่ม Big Three คือ Ford/GM/DaimlerChrysler) จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้รับความต้องการหรือแนวคิดจากทางลูกค้าไปจนถึงการจัดตั้งตั้งทีมงาน,การวางแผน,การบริหารโครงการ จนกระทั้งมีกระบวนการผลิตจริงเกิดขึ้นในโรงงานโดยอาศัยบทเรียนเก่ามาแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องเดิมซ้ำอีก
  
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ APQP
- เพื่อลดปัญหา ข้อขัดแย้ง และความเข้าใจผิด ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้เกิดความรวดเร็ว เสร็จทันเวลาไม่มีข้อผิดพลาด ลดปัญหาด้านคุณภาพ ลดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
- มุ่งความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 


 
   กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) เป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นสำหรับ การอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า บันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกค้าและข้อกำหนดด้าน Spec ต่างๆเป็นที่เข้าใจตรงกับเป็นอย่างดีสำหรับลูกค้าและองค์กรผู้ผลิต และมีความเป็นไปได้ที่จะยังรักษาความสม่ำเสมอของอัตราการผลิตที่มีคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการทำธุรกิจร่วมกัน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนคุณภาพล่วงหน้าตามแนวทางของคู๋มือ APQP2nd 
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการจัดเตรียมเอกสารเพื่อตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต New Modelตามแนวทางของคู๋มือ PPAP4th  

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น


กำหนดการอบรม
09.00-12.00    หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                      - วัตถุประสงค์ของการทำ APQP
                      - ข้อกำหนด IATF 16949 ที่เกี่ยวข้อง
                     แนวทางการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
                      - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                      - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                      - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
                      - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                      - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                      - Work Shop จัดทำแผน APQP
12.00-13.00     - พัก
13.00-17.00     - Work Shop จัดทำแผน APQP (ต่อ)
                       หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                      - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้
                        เงื่อนไขของ PPAP
                      - การประยุกต์ใช้เทคนิคของ PPAP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด
                        ใน IATF 16949
                      เทคนิคในการเตรียม Part Approved
                      - Section  1  General (ข้อกำหนดทั่วไป)
                      - Section  2  Requirements (ข้อกำหนดกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์)
                      - Section  3  Customer Notification and Submission
                        Requirements (การแจ้งลูกค้าและข้อกำหนดของการนำเสนอ)
                      - Section  4  Submission to customer - Levels of evidence  (การ
                        ยื่นให้ลูกค้า – ระดับของหลักฐาน)
                      - Section  5  สถานการณ์นำเสนอชิ้นส่วน (Part Submission Status)
                      - Section  6  ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก (Record Retention)
                      - Q&A

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd  &
Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 70%  Workshop 30% 
   - ทำกิจกรรมกลุ่มในการประเมินและร่วมกันระดมความคิด

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
-    แฟ้มเอกสาร APQP และ PPAP ของผลิตภัณฑ์ที่เคยดำเนินการ
-    ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ APQP และ PPAP รวมถึง Form ที่มีการประยุกต์ใช้
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd  & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition