อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

หลักสูตรฝึกอบรม APQP & CP


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม
Advance Product Quality Planning & Control Plan
(APQP & CP) 2nd Edition for TS 16949 

หลักการและเหตุผล
   การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย AIAG ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้องในแต่ละเฟสเพื่อให้สามารถสามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสถาบัน BIG Q TRAINING ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการพัฒนาแผนควบคุม  สำหรับใช้ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการจัดทาแผนควบคุมตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ APQP และ Control Plan ในการจัดทำ NEW MODEL

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา             กิจกรรม

09.00-12.00         หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                               - วัตถุประสงค์ของการทำ APQP
                               - ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้อง
                           แนวทางการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
                               - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                               - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                               - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
12.00-13.00            - พัก
13.00-16.30            - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                               - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                          Control Plan
                              - ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
                              - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP
                              - SPC และ Poka Yoke สำหรับควบคุมกระบวนการ
                              - Work Shop
                              - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม APQP & CP