อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0


ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม

   หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด
   ภาพรวมของจรรยาบรรณ
- เป็นจรรยาบรรณที่สร้างขึ้นสำหรับปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านอิเล็คทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- ลักษณะเป็นมาตรฐานบริหารจัดการองค์กร
- ข้อกำหนดต่างๆมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศ อนุสัญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงมาตรฐานบริหารงานสากลต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ข้อกำหนดจรรยาบรรณระบุ ในฐานะที่ผู้ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจ
- ลูกค้าของผู้ส่งมอบระบุชัดเจน และอาจมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ส่งมอบต่อลูกค้ารายนั้นๆ


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA Version 6.0
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00  - RBA คืออะไร
                    - จุดมุ่งหมายของ RBA
                    - ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E
                    - ข้อกำหนด RBA  หมวด A  แรงงาน
                      A1:เสรีภาพในการเลือกงาน
                      A2:แรงงานเยาวชน
                      A3:ชั่วโมงการทำงาน
                      A4:ค่าจ้างและสวัสดิการ
                      A5:การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
                      A6:การไม่เลือกปฏิบัติ
                      A7:เสรีภาพในการสมาคม                            
12.00-13.00  - พัก
                   - ข้อกำหนด RBA  หมวด D  จริยธรรม
                      D1:ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
                      D2:ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
                      D3:การเปิดเผยข้อมูล
                      D4:ทรัพย์สินทางปัญญา
                      D5:การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
                      D6:การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้
                      D7:การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
                      D8:ความเป็นส่วนตัว
                   - ข้อกำหนด RBA  หมวด E  ระบบการบริหารจัดการ
                      E1:คำมั่นสัญญาของบริษัท               
                      E2:ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร       
                      E3:ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า   
                      E4:การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
                      E5:วัตถุประสงค์การปรับปรุง
                      E6:การฝึกอบรม
                      E7:การสื่อสาร                       
                      E8:ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน 
                      E9:การตรวจติดตามและประเมิน       
                      E10:กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข   
                      E11:การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล
                      E12:ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ
วันที่ 2
09.00-12.00 - ข้อกำหนด RBA  หมวด B  สุขภาพและความปลอดภัย
                      B1: ความปลอดภัยในการทำงาน
                      B2:ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
                      B3:การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
                      B4:สุขอนามัยอุตสาหกรรม
                      B5:งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ
                      B6:การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล
                      B7:สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย
                      B8:การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  - ข้อกำหนด RBA  หมวด C  สิ่งแวดล้อม
                      C1:ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
                      C2:การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
                      C3:วัตถุอันตราย
                      C4:ขยะมูลฝอย
                      C5:การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
                      C6:ข้อจำกัดด้านวัสดุ
                      C7:การจัดการน้ำ
                      C8:การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรูปแบบการอบรม
   -  บรรยายเชิงให้คำแนะนำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0   2 วัน