อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016  (Basic Core Tools  for IATF16949:2016) 1วันเครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016
Basic Core Tools  for IATF16949:2016

หลักการและเหตุผล
   มาตรฐาน IATF16949 เป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification: TS) ที่เป็นแนวทางของข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วไป จัดทำขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานของข้อกำหนด ISO 9001:2015 ซึ่งได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นมาตรฐานนานาชาติที่ทันสมัยและดีที่สุด สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตยานยนต์ให้ใช้แทนมาตรฐานอื่นๆ ได้ เช่น QS 9000 (อเมริกา), VCA 6.1 (เยอรมัน), AVSQ (อิตาลี), EAQF (ฝรั่งเศส) ได้มีจุดมุ่งหมายของการจัดทำระบบเป็นที่เด่นชัดใน 2 ข้อกำหนด ได้แก่
   0.5 จุดมุ่งหมายของ IATF16949
   จุดมุ่งหมายของ IATF16949 นั้นเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นการป้องกันความบกพร่อง การลดความฝันแปร และการสูญเสียในห่วงโซ่ของการส่งมอบ
   1.1 บททั่วไป
มาตรฐานฉบับนี้  ได้วางข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพสำหรับองค์กรที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อ
   a) แสดงให้ประจักษ์ว่า องค์กรมีความสามารถที่จะผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า ข้อกำหนดกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดขององค์กรเองได้อย่างสม่ำเสมอ
   b) เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการใช้กระบวนการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพต่อเนื่อง และการประกันความสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าข้อกำหนดกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
   ด้วยเหตุผลนี้ข้อกำหนดได้มีการระบุให้ผู้จัดทำระบบได้มีการใช้เครื่องมือ Core Tools   ซึ่งได้แก่ APQP , FMEA , SPC , MSA ,PPAP ที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Auto Industry Action Group (AIAG)
 
   Advance Product Quality Planning คือ กิจกรรมเตรียมกระบวนการผลิตและบริการ  ก่อนที่จะผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่ม Big Three คือ Ford/GM/DaimlerChrysler) จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้รับความต้องการหรือแนวคิดจากทางลูกค้าไปจนถึงการจัดตั้งตั้งทีมงาน,การวางแผน,การบริหารโครงการ จนกระทั้งมีกระบวนการผลิตจริงเกิดขึ้นในโรงงานโดยอาศัยบทเรียนเก่ามาแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องเดิมซ้ำอีก
 
   Failure Mode and Effects Analysis กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกัน ปัญหาความล้มเหลว ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบควบคุมกระบวนการ สาหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในหลักสูตรของ PFMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ
 
   STATISTICAL PROCESS CONTROL การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้องค์กรสามารถ “ลดความผันแปรของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์” ได้เพื่อทำให้สินค้าเข้าใกล้ SPEC กึ่งกลางที่ลูกค้ากำหนดมา และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากสินค้าด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ TSO/TS 16949 ที่ระบุไว้ในข้อ 0.5
 
    Measurement System Analysis การวิเคราะห์ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการ ยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้องแต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง และความแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัด
 
   Production-Part Approval Process กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) เป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นสำหรับ การอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า บันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกค้าและข้อกำหนดด้าน Spec ต่างๆเป็นที่เข้าใจตรงกับเป็นอย่างดีสำหรับลูกค้าและองค์กรผู้ผลิต และมีความเป็นไปได้ที่จะยังรักษาความสม่ำเสมอของอัตราการผลิตที่มีคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการทำธุรกิจร่วมกัน
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF 16949:2016 คำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลัก Core Tools   ซึ่งได้แก่ APQP , FMEA , SPC , MSA ,PPAP

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ ที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตร APQP , FMEA , SPC , MSA ,PPAP มาแล้ว
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00    หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                      - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ IATF16949
                      - ความสัมพันธ์ของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์เฉพาะ IATF16949
                     Advance Product Quality Planning
                        - APQP คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
                      - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                      - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                      - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
                      - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                      - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                      - ตัวอย่าง การจัดทำแผน APQP
                      Failure Mode and Effects Analysis
                        - FMEA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
                       - ขั้นตอนการวิเคราะห์  PFMEA  
                             * ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมิน PFMEA
                             * เกณฑ์และเทคนิคการประเมิน PFMEA
                             * การจัดลำดับความสำคัญและแนวทางป้องกัน
                             * POKA YOKE สำหรับป้องกันความผิดพลาด
                   STATISTICAL PROCESS CONTROL
                        - SPC คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
                       - ความแปรผันในกระบวนการ
                       - ชนิดและหลักการเลือกใช้แผนภูมิควบคุม
                       - การศึกษากระบวนการระหว่างทดลองผลิตด้วย Ppk,Pp
                       - การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-MR
                       - การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-R, Cpk,Cp
12.00-13.00     พัก
13.00-16.30      - การควบคุมสัดส่วนของเสียด้วย P Chart , %                             
                    Control Plan
                       - ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
                       - ความสัมพันธ์ของ FMEA,SPC  กับ  CP
                   Measurement System Analysis
                        - MSA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
                      - ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด
                     - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำแบบวัด
                        * การคำนวณและการอ่านค่า GR&R  , AV , EV , TV ,ndc
                     - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบวัด
                      * Bias เอนเอียง
                      * Linearity ความสามารถในการวัดเมื่อเปลี่ยนย่าน
                      * Stability เสถียรภาพ
                     - ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ(Attribute)
                       * Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate
                     Production-Part Approval Process
                     - Section  1  ข้อกำหนดทั่วไป
                     - Section  2  ข้อกำหนดกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์
                     - Section  3  การแจ้งลูกค้าและข้อกำหนดของการนำเสนอ
                     - Section  4  การยื่นให้ลูกค้า – ระดับของหลักฐาน)
                     - Section  5  สถานการณ์นำเสนอชิ้นส่วน
                     - Section  6  ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก
                     Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016  (Basic Core Tools  for IATF16949:2016) 1วัน