อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1, ELV And REACH)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management (CFM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (fmea new version)

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019  (fmea new version) )


การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA)
AIAG & VDA 1st Issued June 2019 ( fmea new version )


บทนำ
      FMEA คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์คาดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาจากประสบการณ์ในอดีตของทีมงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันให้สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดขึ้นทำให้ปัญหานั้นไม่เกิดขึ้น

  AIAG & VDA FMEA Handbook เป็นคู่มืออ้างอิงอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่สำหรับการวิเคราะห์โหมดความล้มเหลวและผลกระทบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือซัพพลายเออร์ในการพัฒนา Design FMEA , Process FMEA, และ Supplemental FMEA และการตอบสนองของระบบ คู่มือฉบับนี้พัฒนาด้วยทีมงานระดับโลกของ OEM และซัพพลายเออร์ชั้นผู้เชี่ยวชาญ Tier 1 (SME's) ซึ่งได้รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั้ง Automotive Industry Action Group : AIAG กลุ่มปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ และ The German Association of the Automotive Industry : VDA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมนี ไว้ในแนวทางที่มีโครงสร้างที่กลมกลืนกัน
 
   นอกเหนือจากการทำให้ซัพพลายเออร์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้นในกระบวนการพัฒนา FMEA คู่มือยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นกระบวนการใหม่สำหรับการพัฒนา FMEA - แนวทาง 7 ขั้นตอน –
 
   และบทใหม่เกี่ยวกับ FMEA เสริมสำหรับการตรวจสอบและ การตอบสนองของระบบ (FMEA-MSR) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพิ่มเติม ได้แก่ :

•    ตารางประเมินค่าความรุนแรงการ การเกิดขึ้น และการตรวจสอบที่แก้ไขโดยสิ้นเชิง

•    วิธีการลำดับความสำคัญ (AP) และตารางเพื่อแทนที่ RPN
 

•    แผ่นแบบฟอร์มใหม่ (spreadsheet users) และมุมมองรายงานซอฟต์แวร์ (software users)
 

 •    ไฮไลต์จุดเปลี่ยนจากคู่มือ FMEA AIAG ฉบับที่ 4 และคู่มือ VDA เล่ม 4 FMEA

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ตามคำแนะนาของ AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.   หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                               - FMEA คืออะไรและความหมาย
                               - ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ FMEA
                               - การเปลี่ยนแปลง FMEA4th เป็น PFMEA AIAG & VDA 1st
                               - การแบ่งประเภทของ FMEA
                               - เมื่อไหร่จะเริ่มต้นทำ/ทบทวน FMEA
                               - ข้อกำหนด ข้อกำหนด IATF ที่เกี่ยวข้อง
                               - 7 ขั้นตอนการจัดทำ PFMEA
                        การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
                               - รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                               - Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก
                               - การจัดตั้งทีมงานสำหรับการวิเคราะห์แต่ละกระบวนการ
                               - Characteristics Product
                               - Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย
                               - ระบุ 4M ของกระบวนการ
                               - Characteristics Process
                               - Characteristics Matrix ความสัมพันธ์ Product & Process
12.00-13.00 น.          - พัก
13.00-16.30 น.   การวิเคราะห์ PFMEA AIAG & VDA 1st June 2019
                            Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรียมการ
                                 - การระบุรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
                                 - การตั้งทีมงาน
                            Step 2 Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง
                               2.1 ระบบรายการกระบวนการ,ระบบย่อย ,ชิ้นส่วนย่อย ชื่อกระบวนการ
                               2.2 ขั้นตอนกระบวนการหมายเลขสถานีและชื่อของรายละเอียดย่อยจุดสำคัญ
                               2.3 รายละเอียดย่อยของกระบวนการทำงาน 4M
                            Step 3 Function Analysis การวิเคราะห์หน้าที่
                               3.1 หน้าที่ของรายการกระบวนการ หน้าที่ของระบบ, ระบบย่อย, ชิ้นส่วนหรือกระบวนการ
                               3.2 หน้าที่ของลำดับขั้นตอนกระบวนการและคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์
                               3.3 หน้าที่ของกระบวนการย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ
วันที่ 2
09.00-12.00 น.      Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห์ความล้มเหลว
                               4.1 การระบุผลกระทบความล้มเหลว
                               - เกณ์การประเมินค่า Severity (S) of FE
                               4.2 การะบุลักษณะความล้มเหลว
                               4.3 การะบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลว
                           Step 5 PFMEA Risk Analysis การวิเคราะห์ความเสี่ยง
                               5.1 การระบุวิธีการควบคุมสาเหตุของความล้มเหลว FC ในปัจจุบัน
                               - เกณ์การประเมินค่า Occurrence (O) of FC
                               5.2 การระบุวิธีการค้นพบความล้มเหลว FM และสาเหตุ FC ในปัจจุบัน
12.00-13.00 น.          - พัก
13.00-16.30 น.          - เกณ์การประเมินค่า Detection (D) of FC/FM
                               - เกณ์การประเมินค่า PFMEA AP
                            Step 6 Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพ
                               6.1 การปรับปรุงวิธีป้องกัน
                               6.2 การปรับปรุงวิธีการค้นพบ
                               - การประเมินผลหลังการปรับปรุง S,O,D,AP
                            Step 7 Results Documentation เอกสารผลลัพธ์
                               - การจัดเตรียมข้อมูลผลการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019  (fmea new version) )


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (fmea new) ersion) )