อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

สถาบันฝึกอบรม
SWOT  ANALYSIS  (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)


SWOT  ANALYSIS  (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

หลักการจัดการ
   ในยุกต์สมัยของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วองค์กรทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนไป องค์กรที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองและไม่ศึกษาซึ่งความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ เพื่อหาทางตอบสนองความต้องการ ย่อมต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดายในวงจรธุรกิจนั้นสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงตังตัวอย่างมากมาย
   เพื่อทำให้อุตสาหกรรมต่างๆสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความต้องการที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียระบบบริหารคุณภาพก็ได้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวทางการบริหารซึ่งในฉบับปัจจุบันที่ประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015 มาตรฐาน ISO 9001 ฉบับที่ 5 ได้มีการกำหนดให้องค์กรมีการศึกษาบริบทขององค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบการทำงานดังรูปแนวคิด
 
   แต่ปัญหาการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆนี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากธุรกิจทั่วไปชินกับการออกแบบระบบการทำงานโดยยึดตามข้อแม้ของข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกองค์กรได้มีการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่รู้ตัวเองดังนั้นเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบทางสถาบันจึงได้พัฒนารูปแบบแนวคิดที่เชื่อมโยงทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังภาพ

   บริบทขององค์กร (ISO 9000:2015) คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งมาจากปัจจัย ภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและสิ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบการจัดการคุณภาพ
 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์การที่ได้รับผลกระทบต่อผลการดำเนินการตามบทบาทและภารกิจขององค์กร ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Identification) อาจใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา ซึ่งสามารถจำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 
   กลยุทธ์ หรือ ยุทธวิธี คือ “แนวทางการทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร”
 
ภาพรวมกลยุทธ์
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารคุณภาพและความเกี่ยวข้องกับ SWOT
 2. เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการกำหนดปัจจัย  SWOT และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต้องการดำเนินธุรกิจ
 3. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและนำไปใช้ในการกำหนดกระบวนการที่จำเป็นในระบบบริหาร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ  
                       - รายละเอียดข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง
                       - สรุปรายละเอียดที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนสู่ 2015
                       - ภาพรวมขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
                   บริบทองค์กร
                      - SWOT  VS บริบทองค์กร คืออะไร?
                      - SWOT  ให้คำตอบอะไรกับเรา
                      - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                      - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค  โอกาส
                      - WORK SHOP
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.00  การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
                      - ผู้มีส่วนได้เสียคือใคร
                      - ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
                      - WORK SHOP
                   การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน
                      - กลยุทธ์คืออะไร
                      - ประเภทของกลยุทธ์
                      - การประเมินผลตอบแทนการลงทุน ROI เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์
                      - WORK SHOP
                  การกำหนดกระบวนการเพื่อนำกลยุทธ์ไปใช้
                      - แนวคิดการกำหนดกระบวนการ
                      - การปรับโครงสร้างองค์กร
                      - การออกแบบผังระบบบริหาร
                      - WORK SHOP
                  Q&A
                   
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
-    ทฤษฎี 40 Workshop 60

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

สถาบันฝึกอบรม SWOT  ANALYSIS  (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)