อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

สถาบันฝึกอบรม
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016


เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   การดำเนินงานในระบบบริหารต้องมีการกระทำอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการของ PDCA เพื่อทำให้การการดำเนินงานที่ดีในแต่ละกระบวนการ
 

   แต่ในกระบวนการทำงานทุกคนมีคว่ามเข้าใจดีว่าย่อมมีโอกาศที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากแต่ละกระบวนการมีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาได้เช่น คน วัตถุดิบ วิธีการ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ( 4M1E )
 
   เพื่อทำให้เกิดการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกข้อกำหนดใหม่จึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการดังนี้
 

วัตถุประสงค์
   ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิดของระบบการจัดการแบบใหม่และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00     - แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารเพื่อป้องกันปัญหา
                       - ปัจจัยในการทำงานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                       - รูปแบบปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                       - กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                         Step 1  การทบทวนและการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
                         Step 2  ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาเฉพาะหน้า
                      - การควบคุมและแก้ไขเบื้องต้น
                      - การจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
                         Step 3  การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ
                      - การศึกษาความไม่สอดคล้องที่คล้ายคลึงกัน
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30       Step 4 การดำเนินการจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - การนำเสนอแนวทางจัดการ
                      - การประเมินทางเลือก
                      - การจัดทำแผนการจัดการกับสาเหตุ
                      - การดำเนินการตามแผน
                         Step 5 การตรวจสอบผลการจัดการ
                         Step 6 การอัพเดตความเสี่ยงและโอกาส
                      - การนำแนวทางจัดการไปอัพเดทความเสี่ยง
                         Step 7 การทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารตามแนวทางจัดการความเสี่ยง
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการแก้ไขป้องกันผ่านชุด workshop ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นเคสสำหรับทำกิจกรรม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016