อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

The British Retail Consortium (BRC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  2015


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  2015 (Fifth edition 2015-09-15)

สภาพปัญหาที่พบ
   เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจคือ ผลกำไร และ อัตราการเติบโต ซึ่งกระบวนการทำให้เกิดกำไรนั้นจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นเงินกลับมาให้องค์กร โดยทางองค์กรต้องพยายามทำให้มีต้นทุกในการก่อนเกิดสินค้าและบริหารที่ต่ำกว่าเงินที่ได้รับมาผลต่างนั้นคือกำไร แต่ปัญหาของการทำธุรกิจไม่ได้มีเพียงการทำให้เกิดตัวเงินที่เหมาะสมยังมีปัจจัยภายนอกเช่น ข้อแม้ของลูกค้าที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ คู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่แน่นอน ทุกองค์กรจึงไม่สามารถรักษาระดับการตลาดได้อย่างมั่นคงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาและเพิ่มระดับยอดขาย ส่วนปัจจัยภายในที่ใช้ในการเพื่อผลผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม วัตถุดิบ วิธีการ ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดต้นทุนก็ต้องมีการบริหารจัดการและใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าที่สุด
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
     ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ(Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9001 มีข้อกำหนด (Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

   เมื่อวันที่ 15-09-2015 มาตรฐาน ISO 9001 ฉบับที่ 5 ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการตามคาบระยะเวลาการปรับปรุงที่ได้กำหนดไว้ในแผนการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับองค์กรในภาวการณ์ในปัจจุบัน

  ซึ่งมาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้การดำเนินงานเชิงกระบวนการที่ผนวกเอาวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) และการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงเข้าด้วยกัน การดำเนินงานเชิงกระบวนการนี้ทำให้องค์กรสามารถวางแผนกระบวนการของตนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

   วงจร PDCA ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่ากระบวนการของตนมีการใช้ทรัพยากรและมีการจัดการอย่างเหมาะสม และมีโอกาสในการปรับปรุงอยู่เสมอ
   การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงทำให้องค์กรสามารถกำหนดปัจจัยที่อาจทำให้กระบวนการและระบบการจัดการคุณภาพของตนเปลี่ยนไปจากที่วางแผนไว้ และสามารถกลับมาควบคุมป้องกันได้ เพื่อลดผลเสียและเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของกระบวนการ

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของมาตรฐานสากลฉบับนี้ ในวงจร PDCA
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจาก ISO9001:2008 เป็น ISO 9001:2015
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม
30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
  2 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม                                                                                                 
วันที่ 1          
09.00-12.00  ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
                        - กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                        - วินิจฉัยองค์กรและพยากรณ์สมมุติฐานในอนาคต
                        - องค์กรและบริบทขององค์กร  SWOT
                        - ศึกษาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                        - การกำหนดกลยุทธ์
                        - การกำหนดแนวทางธุรกิจและขอบเขตธุรกิจ
                        - การกำหนดกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และผังกระบวนการทาง
                           ธุรกิจ
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30   การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)+Workshop
                          - การทบทวนโครงสร้างของฝ่าย
                          - การสรุปหน้าที่งานของฝ่ายตามผังกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)
                         - การระบุปัจจัยป้อนเข้า , ปัจจัยป้อนออก , และเป้าหมายงาน
                           - การทบทวนขั้นตอนในอดีต และ ปัญหา ที่เคยเกิดขึ้น
                           - การระบุความเสี่ยง , การให้คะแนน , และแนวทางจัดการ
                           - การออกแบบผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
                         - การสรุปหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่ง ( JD ) และการกำหนด ความสามารถ ความรู้ที่จำเป็น รวมถึง เป้าหมายงานที่สำคัญ
                         - การจัดทำคู่มือการทำงาน ( WI )

วันที่ 2                                    
09.00-12.00    ข้อกำหนด ISO9001:2015
                      1 ขอบข่าย                                                                                       
                      2 มาตรฐานอ้างอิง                    
                      3 คำศัพท์และคำนิยาม          
                      4 บริบทขององค์กร          
                         4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                            
                         4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                  
                         4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ                 
                         4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการต่างๆ    
                     5 ภาวะผู้นำ                                                                                      
                         5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น                                                
                         5.2 นโยบาย                                                                                  
                         5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่                           
                     6 การวางแผน                                                                                   
                         6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                         6.2 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการวางแผนให้บรรลุผลสำเร็จ
                         6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง        
                     7 การสนับสนุน                                                                               
                         7.1 ทรัพยากร                                                                                
                         7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                         7.3 ความตระหนัก                                                                        
                         7.4 การติดต่อสื่อสาร                                                                    
                         7.5 เอกสารข้อมูล
12.00-13.00   พัก
13.00-16.00   8 การปฏิบัติงาน                                                                              
                         8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน                            
                         8.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ                                
                         8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ                       
                         8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้จากภายนอก                                                                                 
                         8.5 การผลิตและการให้บริการ                                                     
                         8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และการบริการ                                       
                         8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                     9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                     
                         9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล       
                         9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                         
                         9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                   10 การปรับปรุง                                                                               
                         10.1 บททั่วไป                                                                             
                         10.2 ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติแก้ไข                              
                         10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                                                 
                  

Management System Design & Process Approach & Requirements for ISO 9001 2015  (Fifth edition 2015-09-15) 2D.PDF

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015
   - เอกสารที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสารข้อกำหนดฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 15-09-15 ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-464-9464 Tel : 095-446-9446 Tel : 095-446-9644 Fax : 034-973518

Web :
www.bigq.co.th Email : info@bigq.co.th

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 9001 2015