อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )


การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต
Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

หลักการ
   HACCP คือ Hazard Analysis Critical Control Point เป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ซึ่งรายละเอียดในข้อกำหนดจะกล่าวถึง การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน ของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 
   อันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร คือคุณลักษณะทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพ ที่มีอยู่ในอาหาร หรือสภาวะของอาหาร ที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค แบ่งเป็น
  ทางชีวภาพ (Biological hazards)
  ทางเคมี (Chemical hazards)
  ทางกายภาพ (Physical hazards)

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบ HACCP

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

หัวข้ออบรม
09.00-12.00  ประวัติความเป็นมาของ HACCP
                       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ HACCP
                       อันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร
                        • ทางชีวภาพ (Biological hazards)
                        • ทางเคมี (Chemical hazards)
                        • ทางกายภาพ (Physical hazards)
                   ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ตามมาตรฐาน
                   - ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งทีมงาน HACCP
                   - ขั้นตอนที่ 2  การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
                   - ขั้นตอนที่ 3  การชี้หาวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์
                   - ขั้นตอนที่ 4  การจัดทำแผนภูมิกระบวนการ
                   - ขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการ
                   - ขั้นตอนที่ 6 (หลักการที่ 1)  วิเคราะห์อันตรายและ กำหนดมาตรการในการควบคุม
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - ขั้นตอนที่ 7 (หลักการที่ 2)  การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
                   - ขั้นตอนที่ 8 (หลักการที่ 3)  การกำหนดค่าวิกฤตของแต่ละจุดวิกฤต
                   - ขั้นตอนที่ 9 (หลักการที่ 4)  กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
                   - ขั้นตอนที่ 10 (หลักการที่ 5)  กำหนดวิธีการปฏิบัติการแก้ไข
                   - ขั้นตอนที่ 11 (หลักการที่ 6)  กำหนดขั้นตอนการทวนสอบ
                   - ขั้นตอนที่ 12 (หลักการที่ 7)  กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารและบันทึก

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )