อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 1 วัน

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา


การปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา

บทนำ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน หลายองค์กรเกิดความไม่มั่นใจด้านคุณภาพที่ออกมาจากการผลิตจึงได้มีการพัฒนากระบวนการตรวจสอบขึ้นมา ทั้งเป็นการตรวจจากผู้ผลิตเองหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อดักจับสิ่งผิดปกติไม่ให้ไปสู่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่ในการปฏิบัติงานจริงผู้ตรวจสอบอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เนื่องจากปัจจัยหลายประการจึงทำให้เกิดการหลุดรอดของปัญหา อีกทั้งยังเกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดทำให้องค์กรได้รับความเสียหาย
 
   การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือข้อมูลนับ (Attribute) เช่น “สี, เนื้อ, ความเงา, ความเป็นประกาย, ตัวหนังสือ, ความแตกต่างด้านรูปลักษณ์”  ย่อมต้องมีเกิดขึ้นในแต่กระบวนการดังนั้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบ เครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ในการประเมินความสามารถในการตรวจสอบเชิงคุณภาพ ที่ได้รับความนิยมมากคือ Kappa ซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าบุคคลนั้นๆมีประสิทธิภาพของการวัดที่ถูกต้อง (Effectiveness) และอัตราการวัดที่ผิดพลาด (Miss Rate)หรือการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด (False Alarm Rate) มากน้อยเพียงใด และยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงจุดที่เกิดความผิดพลาดเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขที่ถูกต้องทำให้พนักงานคนนั้นๆมีศักยภาพในการตรวจวัดที่ดี
  
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบเทคนิคและวิธีการปรับปรุงกระบวนการตรวจวัดด้วยสายตาเพื่อให้การวัดมีความถูกต้อง
   2. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการวิเคราะห์ความสามารถของการวัดข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือข้อมูลนับ (Attribute) เช่น “สี, เนื้อ, ความเงา, ตัวหนังสือ
   3. เพื่อทำให้สามารถทราบวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดความผิดพลาดในแต่ละประเภท

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานตรวจสอบและผลิต และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.   หลักการและเหตุผล
                           - ความจำเป็นของการตรวจวัดที่ต้องมีในองค์กร
                           - ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการวัดและผลกระทบที่มีต่อลูกค้าและองค์กร
                           - ต้นทุนด้านคุณภาพในการผลิต                                 
                         การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบ   
                           - PDCA เพื่อการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบ
                           - ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบคุณลักษณะหรือข้อมูลนับ
                             (Attribute) เช่น “สี, เนื้อ, ความเงา, ความเป็นประกาย, ตัวหนังสือ
                           - กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบ
                        KAPPA
                           - KAPPA คืออะไร
                           - การประเมินความสามารถในการตรวจสอบ Effectiveness ,Miss Rate, False Alarm Rate
                           - ขั้นตอนการประเมินการตรวจสอบด้วยสายตา
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-17.00 น.      - การวิเคราะห์และบ่งชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบ
                           - การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบที่ผิดพลาด
                           - การประเมินผลการแก้ไขความผิดพลาดในการตรวจสอบ
                        การพัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบ
                           - การบ่งชี้ความจำเป็นในการอบรมด้วย Skill Map จากแผนควบคุมคุณภาพ
                           - Q&A                        
รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP โดยใช้เครื่องมือและชิ้นงานจริงขององค์กร
   - ทำกิจกรรมกลุ่มในการประเมินและร่วมกันระดมความคิดในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
สิ่งที่องค์กรต้องจัดเตรียมในแต่ละกลุ่ม
   - ชิ้นงาน part เดียวกัน จำนวน 20 ชิ้น  และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ถุงที่ 1 ชิ้นงานดี 30% , ถุงที่ 2 ชิ้นงานเสีย 30% ,ถุงที่ 3 ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่ดี 20%  ,ถุงที่4  ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่เป็นชิ้นงานเสีย 20% ( ผู้เลือกชิ้นงานมาตรฐานต้องเป็นผู้วัดที่มีความสามารถในการตัดสินที่แม่นยำ )
  - WI  limit sample , โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่องต่อกลุ่มและ office excel


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา