อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร


การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
   ISO 14001   เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประยุกต์ใช้เกิดผลสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้ที่ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO14001,การประเมินความเสี่ยง , การดำเนินการในการลดผลกระทบ ,รวมถึงการสิ่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจ ข้อกำหนดของระบบ ISO14001:2004 ,การประเมินความเสี่ยง การตั้งเป้าหมายและการจัดทำแผนงานในการลดผลกระทบ ,รวมถึงการสิ่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00  - ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน
                     - สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
                     - แนวคิดการปกป้องสิ่งแวดล้อม , ป้องกันมลพิษ
                     - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ ISO14001
                     - หลักการวางระบบ ISO 14001 ในองค์กร
                     - โครงสร้างองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
                     - PROCESS MAP ISO14001
                     - การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001:2004
                             * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป                                 
                             * ข้อ 4.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
                             * ข้อ 4.3 การวางแผน
                     - ขั้นตอนการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ และการวิเคราะห์ Input/Output
12.00-13.00   - พักเที่ยง
13.00-16.00            * การบ่งชี้ประเด็น/ผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้รายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
วันที่ 2
09.00-12.00    - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
12.00-13.00    - พักเที่ยง
13.00-16.00            * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                     - การส่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กร
                             * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                             * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                     - Q&Aติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร