อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

หลักสูตรฝึกอบรม Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007


Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

หลักการและเหตุผล
   OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่ดำเนินติดตั้งระบบหรือผู้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการทำระบบและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อทบทวนและเสริมความเข้าใจ/การตีความข้อกำหนด OHSAS 18001:2007
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ OHSAS 18001
                    - ความจำเป็นในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีต่อองค์กร
                    - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                    - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ4.2  ถึงข้อ 4.6
                    - การตีความข้อกำหนดใน มอก./OHSAS 18001
                     * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                     * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
                     * ข้อ 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                      
                     * ข้อ 4.3 การวางแผน
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30    * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                     * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                     * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                  - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00 - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                    - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                    - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                     * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                     * การทบทวนเอกสาร
                     * การวางแผนการตรวจติดตาม
                     * การจัดทำ Check List
12.00-13.00  - พักเที่ยง
13.00-16.30    * การประชุมเปิด
                     * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                     * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                     * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                     * การประชุมปิด
                   - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม
                   - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007