อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)


การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินภายในเพื่อบ่งชี้ข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหารแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง ดังนั้นเพื่อให้การตรวจประเมินมีประสิทธิภาพผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและขั้นตอนการตรวจประเมินจึงจำเป็นต้องมีการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนในกระบวนการตรวจประเมินภายในตามหลักการของระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะการตรวจประเมินภายในในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการตีความข้อกำหนดจนสามารถระบุข้อพกพร่องนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร  ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม  หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม

   เวลา                  กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00         - ทดสอบก่อนการอบรม
                           - ทบทวนข้อกำหนด EICC
                           - ข้อกำหนด EICC ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายในระบบ EICC
                           - หลักการของการตรวจติดตาม
                           - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                               * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                               * การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ EICC
                               * การวางแผนการตรวจติดตาม , WORK SHOP
วันที่ 2
09.00-12.00             * การจัดทำ Check List  , WORK SHOP
                               * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์และการจดบันทึก
                               * WORK SHOP
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30             * การเขียนรายงานข้อบกพร่อง , WORK SHOP
                               * การปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง , WORK SHOP
                          - แนะนำ หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และการเตรียม พร้อม EICC VAP audit
                          - การพัฒนาความสามารถผู้ตรวจติดตาม
                          - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)