อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)





อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ


การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเช่น ISO9001,TS16949 เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน และพบว่าในกระบวนการ Check ได้มีการค้นพบปัญหาซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือความผิดพลาด ซึ่งผู้ตรวจสอบจะมีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาและเขียนรายงานการแก้ไขลงในเอกสาร NC/CAR แต่สิ่งที่เป็น “ปัญหาของการแก้ไขปัญหาคือผู้แก้ไขไม่มีความรู้ในการแก้ไข”  จึงทำให้กระบวนการแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผลและส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น
   ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขจัดการกับปัญหาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไข เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการเขียน/การตอบ NC/CAR อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการรายงานผลให้ผู้แจ้งแก้ไขได้ทราบถึงมาตรฐานแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการมองปัญหา,กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ และเครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ปัญหา และการเขียนตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในแต่ละกระบวนการแก้ไขปัญหาและและการเขียนตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร  ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม  หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม

   เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00 น. บทนำ
                       - นิยามปัญหา และประเภทของปัญหา
                       - หลักการบริหารงานด้วย PDCA
                       - ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
                      กระบวนการแก้ไขปัญหา
                       - การทบทวน/ระบุยืนยันปัญหาด้วยเทคนิค 3 GEN
                       - การค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why
                       - Workshop การค้นหาสาเหตุ
12.00-13.00 น.  -พัก
13.00-16.00 น.  - การประเมินและกำหนดมาตรการจัดการ
                       - Workshop การกำหนดมาตรการแก้ไข
                       - การนำดำเนินการและการติดตามประสิทธิผล
                     การเขียนรายงานการแก้ไขปัญหา
                       - องค์ประกอบของใบ NC/CAR
                       - เทคนิคการเขียนตอบ NC/CAR
                       - Workshop การเขียน NC/CAR
                       - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ