อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

อบรม การจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)


ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

หลักการและเหตุผล
   (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) คือการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์และการจัดทำฉลาก เพื่อจำแนกความเป็นอันตรายของเคมี เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายจำเป็นต้องทราบและทำความเข้าใจ โดยการศึกษาเรื่องกฎระเบียบ GHS ที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง จัดตั้งคณะทำงาน GHS ที่อาจประกอบด้วยฝ่ายขึ้นทะเบียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สำรวจสารเคมีที่ใช้ จัดทำระบบจัดเก็บ และตรวจสอบความ ถูกต้องและความทันสมัยของ SDS จากผู้ขาย จำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และจัดทำฉลากตามระบบสากล GHS  ซึ่งในการปฏิบัติยากที่จำทำความเข้าใจได้ง่ายทางสถาบันจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้ จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎระบบของ GHS Standard และทราบขั้นตอนการดำเนินงานและความสัมพันธ์กับการจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้ง GHS Standard เพื่อให้
สอดคล้องกับ Rohs , Reach

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00    - ความรู้เบื้องต้นของสารเคมี และลักษณะอันตราย
                       - ความเกี่ยวเนื่องระหว่างระบบ GHS Standard กับ การจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ 
                         เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
                       - ความมุ่งหวังของ GHS Standard เพื่อใช้ในการควบคุมด้านสารเคมี
                       - ลักษณะอันตราย 9 รูปแบบ ของ UN ที่คุ้นชิน เทียบกับ GHS
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - ประโยชน์ของข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS) สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อตอบโจทย์ Reach
                       - National Fire Protection Association (NFPA) กับ รหัส แฮสแคม
                       - การ Set ระบบการจัดการ GHS Standard เพื่อให้สอดคล้องกับ Rohs , Reach
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม GHS Standard