อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

อบรม การจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)


ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

หลักการและเหตุผล
   (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) คือการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์และการจัดทำฉลาก เพื่อจำแนกความเป็นอันตรายของเคมี เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายจำเป็นต้องทราบและทำความเข้าใจ โดยการศึกษาเรื่องกฎระเบียบ GHS ที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง จัดตั้งคณะทำงาน GHS ที่อาจประกอบด้วยฝ่ายขึ้นทะเบียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สำรวจสารเคมีที่ใช้ จัดทำระบบจัดเก็บ และตรวจสอบความ ถูกต้องและความทันสมัยของ SDS จากผู้ขาย จำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และจัดทำฉลากตามระบบสากล GHS  ซึ่งในการปฏิบัติยากที่จำทำความเข้าใจได้ง่ายทางสถาบันจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้ จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎระบบของ GHS Standard และทราบขั้นตอนการดำเนินงานและความสัมพันธ์กับการจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้ง GHS Standard เพื่อให้
สอดคล้องกับ Rohs , Reach

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00    - ความรู้เบื้องต้นของสารเคมี และลักษณะอันตราย
                       - ความเกี่ยวเนื่องระหว่างระบบ GHS Standard กับ การจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ 
                         เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
                       - ความมุ่งหวังของ GHS Standard เพื่อใช้ในการควบคุมด้านสารเคมี
                       - ลักษณะอันตราย 9 รูปแบบ ของ UN ที่คุ้นชิน เทียบกับ GHS
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - ประโยชน์ของข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS) สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อตอบโจทย์ Reach
                       - National Fire Protection Association (NFPA) กับ รหัส แฮสแคม
                       - การ Set ระบบการจัดการ GHS Standard เพื่อให้สอดคล้องกับ Rohs , Reach
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม GHS Standard