อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

หลักสูตรฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)


การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ
STATISTICAL PROCESS CONTROL
(SPC) 2nd Edition

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้องค์กรสามารถ “ลดความผันแปรของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์” ได้เพื่อทำให้สินค้าเข้าใกล้ SPEC กึ่งกลางที่ลูกค้ากำหนดมา และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากสินค้าด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ IATF16949
   ปัญหาที่พบในการควบคุมกระบวนการโดยทั่วไปคือผู้ดำเนินการไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการควบคุมกระบวนการที่ถูกต้องโดยมุ่งเน้นแต่การเก็บข้อมูลมาแสดงผลเมื่อมีการผลิตเสร็จเพื่อส่งให้ลูกค้าเท่านั้นและอีกทั้งยังไม่เข้าใจรูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูกราฟควบคุมและไม่สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาได้  
   ในกระบวนการวัดย่อยต้องมีความแปรผันเกิดขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1 สาเหตุธรรมชาติ (Common cause)   เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ โดยค่าความผันแปรมีลักษณะเสถียรภาพ สามารถคาดการณ์ได้
2 สาเหตุผิดพลาด (Special cause)    เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุผิดพลาด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ค่าดังกล่าวจะไม่เสถียร และคาดการณ์ไม่ได้
   เนื่องด้วยแนวคิดและหลักการนี้การใช้สถิติสำหรับการควบคุมและการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาจึงจำเป็นในการผลิตเป็นอย่างมากโดยอธิบายในรูปต่อไปนี้

 
   SPC จะถูกนำไปใช้ในในกระบวนการในแต่ละช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกันโดยสามารถอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายดังรูป
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติตามคำแนะนำของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้เทคนิคทางสถิติควบคุมกระบวนการทั้งแบบ Variables และ Attribute

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00 น.   บทนำ
                        - ปัจจัยการผลิตและความแปรผันของผลผลิต
                        - ลักษณะของการเกิดคุณภาพในอดีตถึงปัจจุบัน
                        - จุดมุ่งหมายของ IATF16949 และข้อกำหนดที่เกี่ยงข้องกับ SPC
                        การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ
                        - SPC คืออะไร และแนวคิดการใช้ SPC เพื่อควบคุมกระบวนการ
                        - ความรู้พื้นฐานด้านสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ
                          • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Measure of location)
                          • การวัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Dispersion)
                        - ฮิตโตแกรม แสดงความแปรผันในกระบวนการ
                        - แผนภูมิควบคุม เครื่องมือควบคุมกระบวนการ
                        - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนภูมีควบคุมและฮิตโตแกรม
                        - การแจ้งเตือน ( Alarm ) ระหว่างผู้ควบคุมตัวแปรต้นและผู้ตรวจสอบตัวแปรตาม
                        - การเลือกใช้เครื่องมือควบคุมและประเมินผลกระบวนการ
                       การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการ Process Performance
                        - การคำนวณค่า Pp , Ppk
                        - เทคนิคการประมาณค่าโดยไม่ต้องใช้การคำนวณ
                        - WORKSHOP ชุดที่ 1การคำนวณและแสดงผลในกราฟฮิตโตแกรม
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.  การควบคุมระหว่างผลิตโดยข้อมูลเชิงเดี่ยว 
                        - แผนภูมิควบคุมค่าเดี่ยวและพิสัยเคลื่อนที่ X-MR
                        - ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
                        - เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
                        - เทคนิคการจัดทำกราฟควบคุม
                          • การแบ่งช่วงข้อมูลในกราฟควบคุม      
                          • การใช้สี G Y R เพื่อบ่งชี้ความผิดปกติ
                        - การประเมินผลของ X-MR
                        - WORKSHOP ชุดที่ 2 คำนวณและแจ้งเตือน
วันที่ 2
09.00-12.00 น.  การควบคุมและศึกษาระหว่างผลิตโดยข้อมูลแบบกลุ่ม
                        - แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย X-R
                        - ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
                        - เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
                        - การประเมินผลของ X-R และทำความเข้าใจกับสาเหตุที่น่าจะเป็น เช่น อาการจากเครื่องจักรสึกหรอ
                          เครื่องจักรเสีย ตั้งเครื่องผิด เป็นต้น
                        - WORKSHOP ชุดที่ 3 คำนวณและแจ้งเตือน
                        - แผนภูมิควบคุม X-S  และสูตรคำนวณ
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.  ศึกษาความสามารถของกระบวนการ Process Capability
                        - การคำนวณค่า Cp , Cpk
                        - เทคนิคการประมาณค่าโดยไม่ต้องใช้การคำนวณ
                        - WORKSHOP ชุดที่ 3 การคำนวณและแสดงผลในกราฟฮิตโตแกรม
                        การควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต ข้อมูลแบบนับ Attribute
                        - แผนภูมิควบคุม P Chart , %                             
                        - ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
                        - เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
                        - การประเมินผลของ P
                        - WORKSHOP ชุดที่ 4 คำนวณและแจ้งเตือน
                        - วิธีการประเมินความสามารถ Capability ในการผลิตสินค้าดี
                        - แผนภูมิควบคุม np และสูตรคำนวณ
                        - แผนภูมิควบคุม u และสูตรคำนวณ
                        - แผนภูมิควบคุม c และสูตรคำนวณ
                       การระบุ SPC ในเอกสาร PFMEA/Control Plan
                        - Q&A

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL(SPC) 2nd Edition 2D.pdf

รูปแบบการอบรม

   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - การทำกิจกรรมทุกคนจะทำ workshop  ที่สถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละหัวข้อ
สิ่งที่องค์กรต้องจัดเตรียม
  เครื่องคิดเลข ไม่บรรทัดและดินสอ  ถ้ามีปากกาเน้น สี เขียว เหลือง แดง จะดีมากเนื่องจากจะมีสอนการทำ การควบคุมด้วยการตาในกราฟควบคุมด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)