อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

หลักสูตรฝึกอบรม MSA


การวิเคราะห์ระบบการวัด
Measurement System Analysis
(MSA) 4th Edition

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการ ยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้องแต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่ง ผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง และความแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบ คุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัดซึ่งจำเป็นในช่วงของการทดลองผลิตและการผลิต จริงในเฟสที่ 4และ 5  
   ในกระบวนการวัดย่อยต้องมีความแปรผันเกิดขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1 สาเหตุธรรมชาติ (Common cause)   เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ โดยค่าความผันแปรมีลักษณะเสถียรภาพ สามารถคาดการณ์ได้
2 สาเหตุผิดพลาด (Special cause)    เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุผิดพลาด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ค่าดังกล่าวจะไม่เสถียร และคาดการณ์ไม่ได้
 
   ความคลาดเคลื่อนในระบบการวัดมี 3 ชนิด
   1 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic error) เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่น อากาศ ความชื้น อุณหภูมิ แสงสว่าง แก้ไขได้โดยการควบคุมให้คงที่
   2 ความคลาดเคลื่อนจากพนักงานวัด (Personal Error) เช่นการขาดความรู้ในการวัด ความเข้าใจการใช้เครื่องมือ แก้ไขโดยการอบรมและสร้างมาตรฐาน
   3 ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด เกิดจากโครงสร้างของเครื่องมือวัด หรือวิธีการใช้งาน แก้ไขโดยการสอบเทียบ การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดใหม่ ใช้อุปกรณ์ยืดจับในการจับงานที่จะทำการวัด
   4 ความคลาดเคลื่อนจากสาเหตุอื่นๆ
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด ตามคำแนะนำของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
                 บทนำ
                   - ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA
                   - ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับ MSA
                   - ความหมายของ “การวัด”
                   - ผลกระทบของการวัด (α , β )ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                   - บทบาทของการวัดต่อการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์
                   - หลักการและความแปรผันในระบบการวัด
                   - ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด
                   - ความถูกต้องและความแม่นยำของการวัด
                   - การปรับปรุงระบบการวัดเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อถือ
                   - ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาของระบบการวัด
                   - บ่งชี้ประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการวัด
                   - สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการวิเคราะห์ระบบการวัด
                  การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบ Variable
                   - GR&R คืออะไร
                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำ
                   - Run Chart แสดงผลการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
                   - Whiskers Chart แสดงให้เห็นพิสัยของการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
                   - การคำนวณและการวิเคราะห์จากค่า Xbar-R
                   - การคำนวณและการวิเคราะห์ ค่า Repeatability , Reproducibility , GR&R  , Rp , PV , TV ,ndc
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                  การวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบการวัดแบบVariable
                   - Bias คืออะไร
                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
                   - คำนวณหาค่า bias
                   - คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Intervals) ของ Bias
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                  การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำ เมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบVariable
                    - Linearity คืออะไร 
                    - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและแม่นยำในแต่ละย่านวัด
                   - คำนวณหาค่า bias แต่ละย่านวัด
                   - คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น ของ Bias แต่ละย่านวัด
                   - การยืนยันสมมติฐานของค่า  (α , β )
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบการวัดแบบVariable
                   - Stability คืออะไร 
                   - ขั้นตอนการทวนสอบความเที่ยงตรงและแม่นยำ
                   - การคำนวณหาค่า UCL , LCL ของ Bais
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                 การวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ
                   - Kappa คืออะไร 
                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์ Repeatability , Reproducibility แบบ  Attribute
                   - การคำนวณ Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                   - Q&A

หมายเหตุ  การเรียนแบบ 1 วันมี 2 แบบให้ลูกค้าเลือก
              แบบที่ 1 เรียนภาคทฤษฏี 100% ครบทุกรายการ
              แบบที่ 2 เลือกเรียนและทำ Workshop ทดลองจริงได้ประมาณ 2-3 ใน 5 เครื่องมือโดยให้เตรียมอุปกรณ์ตามรายการด้านล่าง

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมกลุ่มในการประเมินและร่วมกันระดมความคิด
 
สิ่งที่องค์กรต้องจัดเตรียม ( ต่อกลุ่ม )
1 วิเคราะห์ระบบการวัดแบบ  Variable
   ความแม่นยำแบบวัด GR&R  , AV , EV , TV
   - ชิ้นงาน part เดียวกัน จำนวน 10 ชิ้น  จะต้องมีขนาดแตกต่างกันอย่างน้อย 5 กลุ่ม  ถ้าต่ำกว่านี้ค่า ndc จะต่ำ
   - เครื่องมือวัด 3 ตัวอาจเป็นเวอร์เนียร์หรือไมโคร ความละเอียดแย่สุด1/3 ของspecที่จะวัด (ควรมีความระเอียดมากกว่าไม่งั้นค่า ndc จะต่ำเหมือนกัน
   - สติกเกอร์สำหรับติดชิ้นงานทางเราจะจัดเตรียมให้
 
    ความถูกต้องแบบวัด biasและ Stability
   - ชิ้นงานที่มี SEPC ไกล้เคียงกัน 3 ชิ้น แต่เราจะสนใจแค่ชิ้นเดียวอีกสองชิ้นจะเป็นชิ้นหลอก
   - เครื่องมือวัดเหมือนกัน GR&R 
    ความถูกต้องแบบวัด  Linearity
   - ชิ้นงานจำนวน 5 ชิ้น(ต้องมีจุดวัดในชิ้นนั้นๆประมาณ 5 จุด)
   - เครื่องมือวัดเหมือนกัน GR&R 

2 วิเคราะห์ระบบการวัดแบบ  Attribute
   - ชิ้นงาน part เดียวกัน จำนวน 20 ชิ้น  และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
       ถุงที่ 1 ชิ้นงานดี 30%
       ถุงที่ 2 ชิ้นงานเสีย 30%
       ถุงที่ 3 ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่ดี 20%
       ถุงที่ 4  ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่เป็นชิ้นงานเสีย 20%
   - WI  limit sample  ที่บอกว่าชิ้นงานแบบไหนยอมรับได้หรือไม่ได้
   - อุปกรณ์สำหรับตรวจเช่นแว่นขยายถ้าจำเป็นต้องใช้
   - ให้ผู้ที่คิดว่าเก่งเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะภายนอกแยกออกมาเป็น 4 ถุงไม่ต้องติดเลขเดียวจะติดทีหลัง
 
3 โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่องต่อกลุ่มเอาของใครมาก็ได้ต้องมีโปรแกรม office excel ด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม MSA