อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

หลักสูตรฝึกอบรม ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)


ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน
(Quality Awareness & Control for Operators)

บทนำ
   ธุรกิจ หมายถึง องค์กรที่มีกระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต  การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ดำเนินธุรกิจโดยเน้นผลกำไรเป็นเป้าหมาย
 
   การทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและค่าตอบแทนในความเป็นจริงอาจทำได้ยากในปัจจุบันเนื่องจากคู่แข่งทางการค้ามีมาก แข่งกันลดราคา และปรับปรุงด้านคุณภาพ หากองค์กรไม่มีแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้นไม่สามารถไปแข่งกันได้
   ISO 8402 : คุณภาพ (Quality) : “Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear upon its ability to satisfy stated and implied needs”
   คุณภาพ คือ คุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งชนิดทีระบุโดยชัดแจ้ง(ทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)และชนิดที่มิได้ระบุไว้แต่ย่อมเป็นที่รู้ได้โดยนัย
 
   การควบคุมต้องทำให้พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของปัญหารวมถึงสาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาและแนะนำวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหา
 
  
วัตถุประสงค์
  เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้านความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ รู้เหตุและผล จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00   - ดัชนีชี้ความสำเร็จของธุรกิจ
                     - แนวคิดการซื้อขายสินค้า และบริการ
                     - คุณภาพ คืออะไร และมิติด้านคุณภาพมีกี่มิติ
                     - แนวคิดการก่อเกิดคุณภาพสินค้าและบริการ
                     - ผลกระทบเมื่อมีปัญหาด้านคุณภาพต่อองค์กรและลูกค้า
                     - Workshop ปัญหาด้านคุณภาพในปัจจุบันและผลกระทบ
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ ( C-E Analysis )
                     - วิธีจัดการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
                     - Workshop ( C-E Analysis ) และแนวทางการป้องกัน
                     - มาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ ( CP , WI )
                     - Workshop ( ออกแบบ CP )
                     - ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality
                     - การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual control
                     - ระบบป้องกันความผิดพลาด Poka -Yoke Error Proofing
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)