อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

The British Retail Consortium (BRC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness


จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

หลักการและเหตุผล

    การทำให้เกิดคุณภาพต้องอาศัยการทำความเข้าใจพื้นฐานด้านแนวคิดของเหตุและผล ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำให้นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีดังนั้นระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการจัดการ อื่นๆจึงได้มีการระบุข้อกำหนดด้านความตระหนักไว้ เช่น ISO9001:2015 ข้อ 7.3
 
 
และ IATF16949 ข้อ 7.3.1 และ 7.3.2
 
   ด้วยเหตุผลนี้ทางสถาบันจึงได้ออกแบบหลักสูตรที่สอดรับกับข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้านความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ รู้เหตุและผล จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                         - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรและเป้าหมายการทำงานของ
                           พนักงาน
                         - รายรับ-ต้นทุน ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเพื่อความสำเร็จตาม
                           เป้าหมาย
                         - คุณภาพ คืออะไร และการแลกเปลี่ยนที่สมเหตุผล
                         - ต้นทุนด้านคุณภาพ COQ ที่องค์กรพบในปัจจุบันน
                         - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                     รู้จักองค์กร
                         - วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร คืออะไร
                         - สินค้าและคุณภาพสินค้าขององค์กร คืออะไร
                         - ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
12.00-13.00    พักเที่ยง
13.00-16.00    ความสัมพันธ์ของหน้าที่งานที่มีต่อองค์กร
                         - นโยบายคุณภาพขององค์กรและความหมาย
                         - หน้าที่งานของฝ่าย , แผนก , บุคคลที่ต้องทำให้สำเร็จอย่างมี
                           คุณภาพ
                         - วัตถุประสงค์ที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จของงาน
                         - ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อผลของงานและวิธีการจัดการ/ควบคุม
                         - ผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลวของงานที่รับผิดชอบ
                     Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ผลกระทบและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพและร่วมกันอภิปราย
   - ทำกิจกรรมกลุ่มหรือเดียวตามตำแหน่งหรือแผนกในช่วงบ่ายเพื่อทำความเข้าใจ หน้าที่และสิ่งที่ต้องควบคุมเพื่อทำให้เกิดคุณภาพกับสินค้าและบริการของตน

  
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness