อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน ( KPI & Action Plan Technique )

จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดเก็บเอกสารและบันทึก


การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S

หลักการและเหตุผล
   เอกสารและบันทึก คือสิ่งจำเป็นสำหรับดำเนินกิจกรรมของทุกองค์กรเนื่องด้วยเอกสารและบันทึกเป็นปัจจัยป้อนเข้าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบสิ่งที่ต้องทำหรือกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆ ส่วนบันทึกใช้สำหรับการสื่อสารและการสอบกลับเพื่อหาข้อมูล ดังนั้นจะพบว่าทั้งเอกสารหรือบันทึกจำเป็นจะต้องได้รับการควบคุมและจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   การจัดเก็บเอกสารและบันทึก ให้มีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในจุดปฏิบัติงาน การบ่งชี้ การจัดวางจัดเรียง หรือการกำหนดอายุการจัดเก็บ วิธีการทำลาย เอกสารและบันทึกแต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนี้ผู้ที่ดำเนินการควรมีความรู้และความเข้าใจในหลักการรวมถึงเครื่องมือ 3S สำหรับการจัดการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ และเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้หลักการ 3S ในการจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   หัวหน้างานและพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                 รายละเอียด

09.00-12.00 น.   หลักการและเหตุผล
                               -  เอกสารและบันทึกคืออะไร
                               -  ปัญหาและความผิดพลาดจากเอกสาร/บันทึก
                               -  ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA กับ เอกสาร/บันทึก
                               -  3S เพื่อการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน           
                            การจัดเก็บเอกสาร/บันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ                          
                               -  การวิเคราะห์งานเพื่อระบุเอกสารและบันทึก
                               -  การจัดกลุ่มเอกสาร/บันทึก
                               -  การกำหนด layout เพื่อกำหนดจุดจัดวางเอกสาร/ บันทึก
                               -  WORKSHOP
12.00-13.00 น.       -  พัก
13.00-16.00 น.       -  การวิเคราะห์วิธีการจัดวาง จัดเรียง การบ่งชี้ การจัดการเอกสารที่หมดอายุการใช้งาน
                               -  WORKSHOP
                               -  การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและบันทึก 
                               -  WORKSHOP
                               -  การดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐาน
                               -  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S