อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC (สำหรับหัวหน้างานและทีมงานส่งเสริม) 2 วัน

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)


การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

การสภาพปัญหาที่พบ
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังระดับของปัญหาอาจอยู่รูปแบบต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไข
 
   ปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
 
   แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC  ,QC Story  , 8-Disciplines (8D) ,5 Principles  ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้


หลักการจัดการ 
8D Approach – The Eight Discipline Approach หรือ Team  Oriented  Problem  Solving  (TOPS) หมายถึง วินัยในข้อต่างๆ 8 ข้อ ที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ไม่เกิดปัญหาซ้ำ เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving Techniques) ที่ทาง บริษัท Ford ได้นำมาให้ผู้ส่งมอบใช้ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ส่งมอบของ บริษัท ฟอร์ด ทั้งหมด 
ประกอบด้วยขั้นตอน 8 ขั้นตอนดังนี้
D0 - Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
D1 - Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
D2 - Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
D3 - Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจุดบกพร่อง
D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
D7 - Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
D8 - Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   หลักการและเหตุผล
                      -  อะไรคือปัญหา , ปัญหาคืออะไร , ระดับของปัญหา
                      -  แหล่งที่มาของสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                    การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
                      - แนวคิดการแก้ไขปัญหา
                      - กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่นิยมใช้
                    ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D 
                     - D0 - Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
                      - D1 - Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
                      - D2 - Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
                      - D3 - Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
                      - D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจุดบกพร่อง
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    - D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause &
                       Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
                     - D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการ
                       แก้ปัญหาแบบถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
                     - D7 - Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
                     - D8 - Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม
                     -  Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)