อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ
Quality and Service Awareness

หลักการและเหตุผล
      ในกระบวนการผลิตและให้บริการของทุกองค์กร ย่อมต้องจัดให้มีปัจจัยเช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ คน สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม แต่ทุกองค์กรจะพบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งองค์กรไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินคือ จิตสำนึก ความรู้สึกนึกคิด หรือจิตใจของบุคลากร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจถ้าบุคลากรไม่มีจิตสำนึกที่ดี ย่อมทำให้ไม่เกิดความใส่ใจในการปฏิบัติงานและอาจทำให้เกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากความไม่ใส่ใจนั้น ในหลักสูตร Quality and Service Awareness มุ่งการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยเรื่องเหตุผลเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพและการบริการที่ดี

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรและความคาดหวังของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและวิธีการควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                      รายละเอียด

09.00-12.00 น.      - ความหมายและคำนิยามของ “ ธุรกิจ ”
                             - เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ และ ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
                             - นิยามของคุณภาพ คืออะไร? , วิวัฒนาการด้านคุณภาพ  
                             - มุมมองด้านคุณภาพของลูกค้าภายนอก/ภายใน
                             - Workshop ลูกค้าภายนอก/ภายใน
                             - คุณภาพในกระบวนการผลิตและบริการ
                             - แนวคิดการบริหารโดย PDCA
                             - หลักพื้นฐาน 8ประการในการปรับปรุงคุณภาพ
                             - หลักการมองเป็นกระบวนการ Process approach
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001   
                             - Process Map ของการดำเนินธุรกิจ
                             - ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI
                            - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
                            - แผนควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
                            - การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                            - Workshop การจัดทำคู่มือแนะนำการทำงาน
                            - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ