อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

หลักสูตรฝึกอบรม ตรวจประเมิน มอก./OHSAS 18001


ข้อการตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมอก./OHSAS 18001
Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA)

หลักการและเหตุผล
   มอก./OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
   ผู้ดำเนินการผลักดันและตรวจประเมินภายในจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางตรวจประเมินที่ถูกต้องเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดรับกับนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดกฎหมาย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินระบบ มอก./OHSAS 18001 ตามแนวทาง ISO 19011
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                     กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.         - ทบทวนข้อกำหนด มอก./OHSAS 18001
                                - ข้อกำหนด มอก./OHSAS 18001 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                                - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                                - หลักการของการตรวจติดตาม
                                - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
12.00-13.00 น.        - พัก
13.00-16.30 น.        - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                    * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                    * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                                    * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                                    * การจัดทำ Check List
                                    * WORK SHOP
วันที่ 2
09.00-12.00 น.            * การประชุมเปิด
                                    * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                                    * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                                    * WORK SHOP
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.            * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                    * การประชุมปิด
                              - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม
                              - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ตรวจประเมิน มอก./OHSAS 18001