อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารเวลา Time management

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด  ISO 45001:2018


ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Occupational Health and Safety Management Standard
ISO 45001:2018

หลักการและเหตุผล

    ผู้ป่วยกว่า 7600 คนเสียชีวิตในแต่ละวันจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งมีมากกว่า 2.78 ล้านคนต่อปีภาระของการบาดเจ็บและโรคในงานมีความสำคัญทั้งสำหรับนายจ้างและเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดขาดพนักงานและเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น
   ในการต่อสู้กับปัญหา ISO ได้พัฒนามาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถลดภาระนี้โดยการจัดหากรอบการทำงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงานลดความเสี่ยงในที่ทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น

   มาตรฐานดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการระบบทั่วไปอื่น ๆ เช่น ISO 14001 และ ISO 9001 โดยจะคำนึงถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ ในเรื่องนี้เช่น OHSAS 18001 ILO ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ แนวทางขององค์การอาหารและยา, มาตรฐานต่างๆของประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO และอนุสัญญา

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจาก OHSAS18001:2007 เป็น ISO 45001:2018
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม
09.00-12.00    1 ขอบเขต                                                                                          
                     2 การอ้างอิง                                                                                       
                     3 คำจำกัดความ                                                                                 
                     4 บริบทขององค์กร                                                                         
                     4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                           
                     4.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของคนงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
                     4.3 การกำหนดขอบเขตของการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     4.4 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     5 ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน                                                                                       
                     5.1 ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น                                                       
                     5.2 นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                                               
                     5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร          
                     6 การวางแผน                                                                                   
                     6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                     6.1.1 บททั่วไป                                                                              
                     6.1.2 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     6.1.3 การกำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่น ๆ
                     6.1.4 การดำเนินการวางแผน                                                         
                     6.2 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์                                                                           
                     6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                            
                     6.2.2 การดำเนินการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย      
                     7 การสนับสนุน                                                                               
                     7.1 ทรัพยากร                                                                                
                     7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                     7.3 ความตระหนัก                                                                        
                     7.4 การสื่อสาร                                                                              
                     7.4.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.4.2 การสื่อสารภายใน                                                                
                     7.4.3 การสื่อสารภายนอก 
12.00-13.00   พัก                                                
13.00-16.30    7.5 เอกสารสารสนเทศ                                                                  
                     7.5.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.5.2 การสร้างและการอัพเดตข้อมูล                                             
                     7.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร    
                     8 การดำเนินงาน                                                                               
                     8.1 การวางแผนและการควบคุมงาน
                      8.1.1 ทั่วไป
                      8.1.2 การขจัดความเป็นอันตรายและการลดความเสี่ยงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                      8.1.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
                      8.1.4 การจัดหา
                     8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน       
                     9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                      
                     9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
                     9.1.1 บททั่วไป                                                                             
                     9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง     
                     9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                       
                     9.2.1 บททั่วไป                                                                              
                     9.2.2 โครงการการตรวจประเมินภายใน                                       
                     9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                    10 การปรับปรุง                                                                                
                    10.1 บททั่วไป                                                                               
                    10.2 ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข                        
                    10.3 การปรับปรุงเป็นประจำ                                                        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 45001:2018