อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด มอก./OHSAS 18001


ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety management System)

หลักการและเหตุผล
   มอก./OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่ดำเนินติดตั้งระบบหรือผู้มีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการทำระบบและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001
   2.เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00 น.      - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ มอก./OHSAS 18001
                              - ความจำเป็นในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีต่อองค์กร
                              - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                              - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ4.2  ถึงข้อ 4.6
                              - การตีความข้อกำหนดใน มอก./OHSAS 18001
                                   * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                                   * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
                                   * ข้อ 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                      
                                   * ข้อ 4.3 การวางแผน
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.           * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                                   * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                                   * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                              - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด มอก./OHSAS 18001